برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسیم پیله ور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زندگی مشترک ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 کاوش
جستجو
بدنبال چیزی گشتن
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 a person who often has exaggerated or overly emotional reactions to events or situations: You're such a drama queen! You always have to have all the ... ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

4 هیجان انگیز
جذاب
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

5 جهان آخرت، زندگی پس از مرگ
Euph. life after death. • He passed on into eternal life, leaving us behind to mourn. • She is now at rest in etern ...
١٣٩٩/١١/٢٢
|

6 کله خر ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

7 بی لیاقت، دمدمی مزاج ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

8 مسلط بودن ر وی چیزی، سلطه داشتن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

9 low-margin
adjective
UK US

FINANCE
producing a low level of profit:

کم سود، کم باز ده، کم بهره
١٣٩٩/١٠/١٨
|

10 my gut feeling that ته دلم میگه که

this is my gut feeling

‫این حسیه که در اعماق وجودم دارم
١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 i take it all with little grain of salt:
من همه اینارو نمک زندگی میدونم
١٣٩٩/١٠/١١
|

12 عیاش ١٣٩٩/١٠/١٠
|

13 شرمنده ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

14 باثبات ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

15 شعبه ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

16 بهره مند شدن ١٣٩٩/٠٨/١٣
|