سیما احمدی

سیما احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهapproach١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥Offer نزدیک شدن به چیزی برای پیشنهاد و مورد مشخصی پیشنهاد همکاریگزارش
57 | 0
jersey٠٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢١پیراهن ورزشیگزارش
60 | 0
figure out١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦Figure it out حلش کن آهنگ flames از siaگزارش
34 | 1
bound٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦باند یا مسیر اتوبانگزارش
21 | 2
melancholy١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥مزخرف. خیلی بدگزارش
18 | 1
lame٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣اصطلاحا: روی اعصاب، رو مخ مثل کسی که پر حرفه خسته کننده هستگزارش
87 | 1
offend١٣:٢٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٩دلخور کردنگزارش
21 | 1
rumbling١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١١صدای شکم که گاها شنیده میشهگزارش
28 | 1
visitor٢١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠ملاقاتی بیمار هم معنا میده بازدیدکنندهگزارش
25 | 1
wand٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠ترکه نازک چوبگزارش
16 | 1
solitary١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٠Solitary figure یک آدمه تک و تنهاگزارش
30 | 0
mad١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٠عصبانیگزارش
92 | 1
inconvenience١٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩معذبگزارش
16 | 1
pledge١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦قول و عهد پیمان رسمی دادن، گاهی همراه با امضا گزارش
46 | 1
divest١٤:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦استفاده نکردن، محروم کردنگزارش
9 | 0
dear diary١٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣١به یادموندنی، نابگزارش
85 | 1
dear diary١٤:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٣١روز به یاد ماندنیگزارش
69 | 1
meet the requirements١٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٢صلاحیت داشتن شایسته بودنگزارش
51 | 0
preservatives٠٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨مواد نگهدارندهگزارش
39 | 0
flew٠٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/٣١پرواز کرد. گذشته فعل flyگزارش
83 | 2
i missed٠٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣١از دست دادم. محروم شدمگزارش
12 | 0
slight accident٠٧:٢٨ - ١٣٩٨/٠٢/٣١تصادف جزیی. تصادف کوچیکگزارش
16 | 0
long ride٠٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٣١مسیر دورگزارش
23 | 1
smirk١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩نیشخندگزارش
32 | 1
put them away٠٧:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩برداشتن. کنار گذاشتنگزارش
25 | 1
check over٠٧:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩تصحیحگزارش
7 | 1
in advance٠٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧مساعده پیش پرداختگزارش
62 | 1