سیامک ملکی

سیامک ملکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



prescriber١٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٤تجویزکنندهگزارش
2 | 0
remodeling١٩:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠بازآراییگزارش
5 | 1
preferentially٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣به طور گزینشیگزارش
9 | 0
pooled analysis١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٣١آنالیز گروهیگزارش
0 | 0
pooled١٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١گروهیگزارش
0 | 0
perimenopause١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣دوران حوالی ( پیرامون ) یائسگیگزارش
2 | 0
aspirated٠٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٠مکیدهگزارش
2 | 0
implant١١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٨کاشته، کاشتنیگزارش
12 | 0
subclinical١٧:١٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٧بدون علامتگزارش
32 | 0
remodeling١٧:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨بازسازیگزارش
30 | 1
mechanosensitive١٠:٠٩ - ١٣٩٧/١١/١١حساس به حرکتگزارش
0 | 0
engager١٩:٠٢ - ١٣٩٧/١١/١٠به کارگیرندهگزارش
2 | 1
efface٢٢:٠٠ - ١٣٩٧/١١/٠٩فروپاشیگزارش
0 | 1
de novo٠٩:١٢ - ١٣٩٧/١١/٠٦نوپدیدگزارش
12 | 0
real time٠٨:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٠٦هم زمانگزارش
12 | 0
theoretically٢٠:١٣ - ١٣٩٧/١٠/٢١از دید تئوریگزارش
21 | 1
inhalant١٣:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/٢١افشانهگزارش
2 | 0
compensated٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٠جبران شدهگزارش
34 | 1
adaptive١٧:٢٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٠سازگارگزارش
28 | 1
chelate١٧:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/١٦چنگاله کردن ( شدن )گزارش
0 | 1
chelation١٧:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/١٦چنگاله کردنگزارش
2 | 1
matching١٢:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/١٦سازگاری، تطابقگزارش
34 | 1
over stimate١٠:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/١٦دست بالا گرفتن، زیاد برآورد کردنگزارش
23 | 0
anamnestic٠٩:١٠ - ١٣٩٧/١٠/١٦ایمنی ( پاسخ بدن به عوامل مهاجم )گزارش
2 | 0
trabecular١٠:٢٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٩اسفنجیگزارش
46 | 0
end point٠٩:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/٠١نتیجهگزارش
69 | 1
bloodborne٠٨:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥منتقل شونده از راه خونگزارش
18 | 0
unfractionated٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٣شکسته نشدهگزارش
2 | 0
tandem٠٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠پیاپی، پی در پی، متوالیگزارش
25 | 1
smoldering١٤:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٤آرام سوزگزارش
9 | 1
clonality٢١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٩/١١دودمانی شدنگزارش
0 | 0
dysregulated١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٠کنترل نشده، خارج از تنظیم، نامنظمگزارش
21 | 0
missense٠٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٠کج فهمیگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده



limp٠٩:٢٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٠
• He hurt his ankle and had to limp back to the campsite.
مچ پای او آسیب دید و مجبور شد لنگان لنگان به اردوگاه برگردد
9 | 0