برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیامک ملکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجویزکننده ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

2 بازآرایی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

3 به طور گزینشی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

4 آنالیز گروهی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

5 گروهی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

6 دوران حوالی(پیرامون)یائسگی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

7 ساختنی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

8 مکیده ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

9 کاشته،کاشتنی ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

10 بدون علامت ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

11 بازسازی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

12 حساس به حرکت ١٣٩٧/١١/١١
|

13 به کارگیرنده ١٣٩٧/١١/١٠
|

14 فروپاشی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

15 نوپدید ١٣٩٧/١١/٠٦
|

16 هم زمان ١٣٩٧/١١/٠٦
|

17 از دید تئوری ١٣٩٧/١٠/٢١
|

18 افشانه ١٣٩٧/١٠/٢١
|

19 جبران شده ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

20 سازگار ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

21 چنگاله کردن(شدن) ١٣٩٧/١٠/١٦
|

22 چنگاله کردن ١٣٩٧/١٠/١٦
|

23 سازگاری،تطابق ١٣٩٧/١٠/١٦
|

24 دست بالا گرفتن،زیاد برآورد کردن ١٣٩٧/١٠/١٦
|

25 ایمنی(پاسخ بدن به عوامل مهاجم) ١٣٩٧/١٠/١٦
|

26 اسفنجی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

27 نتیجه ١٣٩٧/١٠/٠١
|

28 منتقل شونده از راه خون ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

29 شکسته نشده ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

30 پیاپی،پی در پی،متوالی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

31 آرام سوز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

32 دودمانی شدن ١٣٩٧/٠٩/١١
|

33 کنترل نشده،خارج از تنظیم،نامنظم ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

34 کج فهمی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 limp
• He hurt his ankle and had to limp back to the campsite.
• مچ پای او آسیب دید و مجبور شد لنگان لنگان به اردوگاه برگردد
١٣٩٧/٠٩/١٠
|