٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٣ بازدید

بین این کلمات کدومش مناسب تره این جملس؟ She .................... her neighbor’s children for the broken window. accused blamed denied

٧ ماه پیش
١ رأی

به خاطر حرف اضافه for، گزینه blamed درست هست. حرف اضافه accuse میشه  of و denied هم از نظر معنی مرتبط به نظر نمیرسه. accuse of : متهم کردن به blame for: سرزنش کردن به خاطر deny: نپذیرفتن

٧ ماه پیش