شهناز اکبرزاده

شهناز  اکبرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcodependent١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨متکی، وابستهگزارش
5 | 0
firsthand١٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/١١نگاه اول فوراگزارش
7 | 1
reliable٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨روا بودن reliability رواییگزارش
32 | 1
تحجر٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨خشکه باوری خشک باورگزارش
18 | 0
متحجر٢١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨کهنه مقاوم در برابر نو تنگ اندیش سخت اندیش افکار فسیلی فسیل مغزگزارش
34 | 1
صحه٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦تایید کردن راست پنداشتن درست پنداشتن راست پنداری درست پنداریگزارش
28 | 0
طیف٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥دامنهگزارش
21 | 0
غلبه١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥چیرهگزارش
9 | 1
جناح١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥سو دست طرفگزارش
12 | 0
تبدیل٢٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤کاهش ریزش افزایش سرازیرگزارش
12 | 1
غرق شدن١٦:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤دست و پا زدنگزارش
14 | 3
احیا١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤از سر گیریگزارش
12 | 1
technologist٠٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤کارشناسان/متخصصان فناوریگزارش
21 | 0
ابداع٠٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤از نو آفریدن نوآفرینیگزارش
16 | 1
ابداع٠٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤از ن. پدید آوردنگزارش
12 | 1
نصیب٠٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤گیر مثل نصیب گرگ بیابان نشود. . . گیر کسی/گر گ بیابان نیایدگزارش
9 | 1
وضعیت٠٦:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤حال و روز نمودار گزارش
9 | 1
محدود٠٦:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤عدم آزادی نبود آزادی نداشتن آزادی آزاد نبودن رها نبودن نبود رهاییگزارش
9 | 1
محدود٠٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤متضاد بسیار و فراوان و بدون اندازه گزارش
7 | 1
رونق٠٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤گسترش رنگ و لعابگزارش
14 | 1
زوال٠٦:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤فروپاشیگزارش
32 | 1
تمایز٠٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤شناسایی بازشناسی تفاوت قایل شدن متفاوت بودن فرق داشتن جداسازیگزارش
28 | 1
معیار٠٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤سنجهگزارش
28 | 2
ضعیف٠٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤کم رنگگزارش
7 | 1
ترویج٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤گستراندنگزارش
12 | 1
ترویج٠٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤پراکنش پراکندگی گزارش
7 | 1
واهی٠٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤تخیلیگزارش
2 | 1
انحطاط٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤در مسیر سراشیب قرار گرفتنگزارش
14 | 1
ادعا٠٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤گفتهگزارش
7 | 2
معنوی٢٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣روحانیگزارش
7 | 1
فضایل٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣برتری هاگزارش
21 | 3
پارانویا١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣شکاکی. . . خود بزرگ بینی. . . سوءظنگزارش
7 | 1
نادر١٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣عتیقهگزارش
18 | 1
نایاب١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣عتیقهگزارش
7 | 1
اقرارنامه١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣اعتراف اعتراف نامه تسلیم نامه گزارش
5 | 1
بقا١٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢حیات زندگی زیست زیستن گزارش
18 | 1
در عوض١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢به جای ( آن )گزارش
12 | 1
هیچ جا٠٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢به هیچ نتیجه ای/حاصلی نرسیدنگزارش
2 | 0
تحت عنوان٠٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢با نامِ به نامِ به/با اسمِگزارش
9 | 1
تشبیه٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢١همانندگزارش
14 | 1