برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهناز اکبرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متکی، وابسته ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

2 نگاه اول
فورا
١٣٩٨/٠٥/١١
|

3 روا بودن
reliability روایی
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

4 خشکه باوری
خشک باور
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

5 کهنه
مقاوم در برابر نو
تنگ‌اندیش
سخت‌اندیش
افکار فسیلی
فسیل‌مغز
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

6 تایید کردن
راست پنداشتن درست پنداشتن
راست پنداری درست پنداری
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

7 دامنه ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 چیره ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 سو
دست
طرف
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

10 کاهش
ریزش
افزایش
سرازیر
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

11 دست و پا زدن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

12 از سر گیری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

13 کارشناسان/متخصصان فناوری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 از نو آفریدن
نوآفرینی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

15 از ن. پدید آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

16 گیر
مثل نصیب گرگ بیابان نشود... گیر کسی/گر گ بیابان نیاید
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

17 حال و روز
نمودار
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

18 عدم آزادی نبود آزادی نداشتن آزادی آزاد نبودن رها نبودن نبود رهایی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

19 متضاد بسیار و فراوان و بدون اندازه

١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

20 گسترش
رنگ و لعاب
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

21 فروپاشی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

22 شناسایی
بازشناسی
تفاوت قایل شدن
متفاوت بودن
فرق داشتن
جداسازی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

23 سنجه ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

24 کم‌رنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

25 گستراندن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

26 پراکنش
پراکندگی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

27 تخیلی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

28 در مسیر سراشیب قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

29 گفته ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

30 روحانی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

31 برتری‌ها ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

32 شکاکی... خود بزرگ‌بینی... سوءظن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

33 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

34 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

35 اعتراف
اعتراف‌نامه
تسلیم‌نامه
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

36 حیات
زندگی
زیست
زیستن
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

37 به جای (آن) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

38 به هیچ نتیجه‌ای/حاصلی نرسیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

39 با نامِ

به نامِ

به/با اسمِ
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

40 همانند ١٣٩٨/٠٤/٢١
|