برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهناز اکبرزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نگاه اول
فورا
١٣٩٨/٠٥/١١
|

2 روا بودن
reliability روایی
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

3 خشکه باوری
خشک باور
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

4 کهنه
مقاوم در برابر نو
تنگ‌اندیش
سخت‌اندیش
افکار فسیلی
فسیل‌مغز
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

5 تایید کردن
راست پنداشتن درست پنداشتن
راست پنداری درست پنداری
١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

6 دامنه ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

7 چیره ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 سو
دست
طرف
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 کاهش
ریزش
افزایش
سرازیر
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

10 دست و پا زدن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

11 از سر گیری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

12 کارشناسان/متخصصان فناوری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

13 از نو آفریدن
نوآفرینی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 از ن. پدید آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

15 گیر
مثل نصیب گرگ بیابان نشود... گیر کسی/گر گ بیابان نیاید
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

16 حال و روز
نمودار
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

17 عدم آزادی نبود آزادی نداشتن آزادی آزاد نبودن رها نبودن نبود رهایی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

18 متضاد بسیار و فراوان و بدون اندازه

١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

19 گسترش
رنگ و لعاب
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

20 فروپاشی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

21 شناسایی
بازشناسی
تفاوت قایل شدن
متفاوت بودن
فرق داشتن
جداسازی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

22 سنجه ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

23 کم‌رنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

24 گستراندن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

25 پراکنش
پراکندگی
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

26 تخیلی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

27 در مسیر سراشیب قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

28 گفته ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

29 روحانی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

30 برتری‌ها ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

31 شکاکی... خود بزرگ‌بینی... سوءظن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

32 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

33 عتیقه ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

34 اعتراف
اعتراف‌نامه
تسلیم‌نامه
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

35 حیات
زندگی
زیست
زیستن
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

36 به جای (آن) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

37 به هیچ نتیجه‌ای/حاصلی نرسیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

38 با نامِ

به نامِ

به/با اسمِ
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

39 همانند ١٣٩٨/٠٤/٢١
|