شاهین حسینی راد

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهultimately١٢:٠٨ - ١٣٩٦/٠٦/١١در نهایتگزارش
99 | 1
in order of١٩:٠٨ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩بر طبقگزارش
37 | 1
structure١٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩پیکربندیگزارش
62 | 1
supporting١٨:٥٦ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩حامیگزارش
32 | 1
descriptive١٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩مقایسه ایگزارش
9 | 1
lie١٧:٠٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩نهفتنگزارش
152 | 3
incremental١٦:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩افزایشیگزارش
37 | 1
actor١٦:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩عملگرگزارش
80 | 5
rational actor١٦:٤٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩عملگر منطقیگزارش
0 | 0
emerge١٦:٤٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩سرچشمه گرفتنگزارش
34 | 3
frequency١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩پراکندگیگزارش
62 | 2
bias١٥:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩یکطرفهگزارش
39 | 1
fragmentation١٤:٥٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩جداسازیگزارش
14 | 1
jurisdictional١٤:٤٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩قضایی کیفریگزارش
18 | 0
out of kilter١٦:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٥درهمگزارش
2 | 0