شاهین حسینی راد

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهimportantly١٣:٥٨ - ١٣٩٦/٠٦/١١بالاخصگزارش
53 | 1
ultimately١٢:٠٨ - ١٣٩٦/٠٦/١١در نهایتگزارش
76 | 0
in order of١٩:٠٨ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩بر طبقگزارش
23 | 1
structure١٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩پیکربندیگزارش
48 | 1
supporting١٨:٥٦ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩حامیگزارش
30 | 1
descriptive١٨:٤٣ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩مقایسه ایگزارش
5 | 1
lie١٧:٠٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩نهفتنگزارش
124 | 2
incremental١٦:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩افزایشیگزارش
30 | 1
actor١٦:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩عملگرگزارش
64 | 4
rational actor١٦:٤٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩عملگر منطقیگزارش
0 | 0
emerge١٦:٤٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩سرچشمه گرفتنگزارش
25 | 2
frequency١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩پراکندگیگزارش
60 | 1
bias١٥:٥٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩یکطرفهگزارش
30 | 1
fragmentation١٤:٥٢ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩جداسازیگزارش
12 | 1
jurisdictional١٤:٤٤ - ١٣٩٦/٠٦/٠٩قضایی کیفریگزارش
18 | 0
out of kilter١٦:٤٥ - ١٣٩٦/٠٦/٠٥درهمگزارش
2 | 0