برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توده ای شدن ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

2 مانع ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

3 معیار ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

4 بازتوزیع ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

5 مجال ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

6 گرداب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

7 ناشاقول ١٣٩٦/١١/٢٨
|

8 غلافدار ١٣٩٦/١١/٢٧
|

9 نسبت حجمی ١٣٩٦/١١/٢٦
|

10 عملیات ١٣٩٦/١١/٢٦
|

11 مهار کردن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

12 مخل ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

13 موهبت ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

14 محصور نشده ١٣٩٦/١٠/١٩
|

15 گواه، گواه دادن بر، دلالت بر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

16 مرکب ١٣٩٦/١٠/١٦
|

17 پیش زمینه ١٣٩٦/١٠/١٥
|

18 دید کلی ١٣٩٦/١٠/١٥
|

19 تطبیقی ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

20 ترجیحاً ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

21 پراکندگی ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

22 فرایند اختلاط ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

23 مجادله ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

24 معیار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

25 حیطه-زمینه ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

26 توانمندی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

27 همپایه سازی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

28 منفعت ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

29 ترجیحی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

30 روش کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

31 بازار رقابتی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

32 به موقع ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

33 متناسب ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

34 بازار خرید ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

35 کارگشا-کارآمد ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

36 مصمم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

37 سوداور ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

38 نهایی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

39 به کار گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

40 افزایشی-فزاینده ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

41 ناخواسته ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

42 بستر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

43 دست کم گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

44 هدفمند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

45 مختل کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

46 در پی ان ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

47 نا فرجامی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

48 بحث برانگیز ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

49 برایند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

50 متشکل از ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|