balling

پیشنهاد کاربران

توده ای شدن
بغض کردن
شکست دادن
گلوله ای شدن، قطره ای شدن
این پدیده برای مواد مایع یا در فاز مذاب قبل از انجماد زمانی رخ می دهد که ترشوندگی کمی با زیرلایه خود داشته باشند. در رخداد این پدیده نیروهای کشش سطحی و اثر موئینگی دخیل اند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما