شاهین حسینی راد

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoutcome١١:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠خروجیگزارش
74 | 1
top up١٠:٤٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠اهمیت دادنگزارش
9 | 1
project١٠:٣٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠سوق دادنگزارش
44 | 3
deal٠٩:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠دست و پنجه نرم کردنگزارش
159 | 1
adapted٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠منطبقگزارش
18 | 1
axis٠٩:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠خط مشیگزارش
14 | 1
cross cutting٠٩:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠چند جانبهگزارش
57 | 1
deal٠٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠مقابله کردنگزارش
170 | 3
add on٠٨:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠افزونهگزارش
12 | 0
involved١٨:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/١٩دخیلگزارش
347 | 2
all in all١٧:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٩در هر حالگزارش
21 | 1
consciously٢١:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٨عمدیگزارش
25 | 1
concerned٢٠:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٨دست اندر کارگزارش
48 | 3
overview٢٠:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٨پیشینهگزارش
34 | 4
holder١١:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٧دارندهگزارش
18 | 1
significant١٠:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٧بسزاییگزارش
67 | 1
violate١٠:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٧تخطی از قانونگزارش
23 | 1
culpable١٠:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٧مسببگزارش
18 | 1
self rating٠٩:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/١٧مقام خودگزارش
0 | 1
merit٢١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦مزیتگزارش
175 | 1
as such١٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦بر این اساسگزارش
186 | 1
diluted١٥:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٦پیش پا افتادهگزارش
21 | 1
therefore١٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٦به همین منظور - - به همین دلیلگزارش
83 | 1
prevalently١١:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اخیراًگزارش
2 | 0
imposed١١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اجباریگزارش
32 | 0
prevalently١١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦غالباًگزارش
2 | 0
prevalently١١:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦متداولگزارش
2 | 0
emission١٩:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢پسابگزارش
16 | 1
respect٠٧:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ضمنگزارش
28 | 6
in terms of٠٧:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٢از منظرگزارش
209 | 1
redistribution١٤:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١١باز توزیعگزارش
23 | 1
availability١٣:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/١١موجودیتگزارش
32 | 1
more especially١٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩باالخصگزارش
2 | 0
meet١٠:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩براورده کردنگزارش
389 | 6
GAS٠٩:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩سوختگزارش
34 | 1
decontamination١٥:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧پاک سازیگزارش
7 | 0
resonate١٤:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧عجین شدنگزارش
92 | 1
enable١٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧وادار کردنگزارش
30 | 2
likewise١٢:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧به همین منوالگزارش
78 | 1
address١١:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧اشاره کردنگزارش
166 | 2
fulfilling٠٩:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧اجراگزارش
30 | 2
issues٠٩:٣٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧دغدغه هاگزارش
80 | 3
more specifically٠٩:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٢١باالخصگزارش
32 | 1
address١٢:٠٧ - ١٣٩٦/٠٧/٢٠مطرح کردنگزارش
327 | 1
allow١٠:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٢٠مقدور ساختنگزارش
83 | 7
simplicity١٢:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧ساده سازیگزارش
41 | 1
normalization١٠:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٦همپایه سازیگزارش
14 | 0
value١٤:٤١ - ١٣٩٦/٠٦/١١اعتبارگزارش
67 | 2
involvement١٤:٣٦ - ١٣٩٦/٠٦/١١دست اندر کارگزارش
14 | 1
associate١٤:٠٥ - ١٣٩٦/٠٦/١١همراه شدنگزارش
90 | 2