شاهین حسینی راد

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoutcome١١:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠خروجیگزارش
90 | 1
top up١٠:٤٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠اهمیت دادنگزارش
12 | 2
project١٠:٣٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠سوق دادنگزارش
44 | 3
deal٠٩:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠دست و پنجه نرم کردنگزارش
191 | 2
adapted٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠منطبقگزارش
25 | 1
axis٠٩:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠خط مشیگزارش
14 | 1
cross cutting٠٩:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠چند جانبهگزارش
76 | 1
deal٠٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠مقابله کردنگزارش
198 | 4
add on٠٨:١٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠افزونهگزارش
16 | 0
involved١٨:٠١ - ١٣٩٦/٠٨/١٩دخیلگزارش
428 | 2
all in all١٧:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٩در هر حالگزارش
21 | 1
consciously٢١:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٨عمدیگزارش
25 | 1
concerned٢٠:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٨دست اندر کارگزارش
60 | 4
holder١١:١٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٧دارندهگزارش
21 | 1
significant١٠:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٧بسزاییگزارش
80 | 1
violate١٠:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٧تخطی از قانونگزارش
32 | 1
culpable١٠:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/١٧مسببگزارش
18 | 1
self rating٠٩:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/١٧مقام خودگزارش
0 | 1
merit٢١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦مزیتگزارش
223 | 1
as such١٨:٢٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦بر این اساسگزارش
228 | 1
diluted١٥:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٦پیش پا افتادهگزارش
28 | 1
therefore١٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/١٦به همین منظور - - به همین دلیلگزارش
97 | 1
prevalently١١:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اخیراًگزارش
2 | 0
imposed١١:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦اجباریگزارش
37 | 1
prevalently١١:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/١٦غالباًگزارش
2 | 0
prevalently١١:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٦متداولگزارش
2 | 0
emission١٩:٥١ - ١٣٩٦/٠٨/١٢پسابگزارش
21 | 1
respect٠٧:٣٩ - ١٣٩٦/٠٨/١٢ضمنگزارش
30 | 6
in terms of٠٧:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/١٢از منظرگزارش
246 | 2
redistribution١٤:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/١١باز توزیعگزارش
28 | 1
availability١٣:٥٣ - ١٣٩٦/٠٨/١١موجودیتگزارش
34 | 1
more especially١٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩باالخصگزارش
7 | 0
meet١٠:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩براورده کردنگزارش
501 | 7
GAS٠٩:٣٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩سوختگزارش
34 | 1
decontamination١٥:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧پاک سازیگزارش
7 | 0
resonate١٤:٤٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧عجین شدنگزارش
117 | 1
enable١٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧وادار کردنگزارش
34 | 2
likewise١٢:٠٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧به همین منوالگزارش
101 | 1
address١١:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧اشاره کردنگزارش
198 | 2
fulfilling٠٩:٥٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧اجراگزارش
37 | 2
issues٠٩:٣٣ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧دغدغه هاگزارش
99 | 3
more specifically٠٩:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٢١باالخصگزارش
32 | 1
address١٢:٠٧ - ١٣٩٦/٠٧/٢٠مطرح کردنگزارش
402 | 2
allow١٠:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٢٠مقدور ساختنگزارش
87 | 8
simplicity١٢:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧ساده سازیگزارش
51 | 1
normalization١٠:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٦همپایه سازیگزارش
14 | 0
value١٤:٤١ - ١٣٩٦/٠٦/١١اعتبارگزارش
97 | 2
involvement١٤:٣٦ - ١٣٩٦/٠٦/١١دست اندر کارگزارش
14 | 1
associate١٤:٠٥ - ١٣٩٦/٠٦/١١همراه شدنگزارش
120 | 2
importantly١٣:٥٨ - ١٣٩٦/٠٦/١١بالاخصگزارش
64 | 1