برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 همراه شدن ١٣٩٦/٠٦/١١
|

102 بالاخص ١٣٩٦/٠٦/١١
|

103 در نهایت ١٣٩٦/٠٦/١١
|

104 بر طبق ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

105 پیکربندی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

106 حامی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

107 مقایسه ای ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

108 نهفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

109 افزایشی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

110 عملگر ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

111 عملگر منطقی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

112 سرچشمه گرفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

113 پراکندگی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

114 یکطرفه ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

115 جداسازی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

116 قضایی
کیفری
١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

117 درهم ١٣٩٦/٠٦/٠٥
|