برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خروجی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

52 اهمیت دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

53 سوق دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

54 دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

55 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

56 منطبق ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

57 خط مشی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

58 چند جانبه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

59 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

60 افزونه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

61 دخیل ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

62 در هر حال ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

63 عمدی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

64 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

65 پیشینه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

66 دارنده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

67 بسزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

68 تخطی از قانون ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

69 مسبب ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

70 مقام خود ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

71 مزیت ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

72 بر این اساس ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

73 پیش پا افتاده ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

74 به همین منظور-- به همین دلیل ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

75 اجباری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

76 غالباً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

77 متداول ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

78 اخیراً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

79 پساب ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

80 ضمن ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

81 از منظر ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

82 باز توزیع ١٣٩٦/٠٨/١١
|

83 موجودیت ١٣٩٦/٠٨/١١
|

84 باالخص ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

85 براورده کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

86 سوخت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

87 پاک سازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

88 عجین شدن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

89 وادار کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

90 به همین منوال ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

91 اشاره کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

92 اجرا ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

93 دغدغه ها ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

94 باالخص ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

95 مطرح کردن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

96 مقدور ساختن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

97 ساده سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

98 همپایه سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

99 اعتبار ١٣٩٦/٠٦/١١
|

100 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٦/١١
|