برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد شاهد

Shahed

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 occur adverb/preposition = to exist or be found somewhere
e.g : Sugar occurs naturally in fruit
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

2 جامع- دقیق و کامل
exhaustive
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

3 مرز بندی شده ١٣٩٨/١٢/١٨
|

4 فیلم خام- فیلم بدون تدوین ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

5 موجب شکوفایی، تشویق یا تقویت بهترین ویژگی‌های کسی شدن- کسی را به رفتار خوب برانگیختن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

6 اجماع ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

7 مخالف پروپاقرص-مخالف درجه یک ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

8 ناگهان افزایش سرعت دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

9 اسکان مجدد ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

10 لات بازی ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

11 وکیل مدافع ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

12 مرکز بازپروری ، دار تادیب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 ناخوش احوال ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 دست دوم ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 که اینطور؟ ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

16 مراقبت توام با عشق ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

17 همچین شانسی نداریم-به ما نیومده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

18 انتقاد ( give somebody/get (some) stick ) ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

19 چه پررو! ، چه گستاخ! ( what a cheek ) ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

20 در حال حاضر ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

21 (اغراق آمیز ) بیان کردن ، حرف زدن یا جلوه نمودن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

22 اثر سلسله وار - یک سری تاثیرات ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

23 چیزی که شدیدا ازش بدتون میاد چونکه آزارتون میده. (آمریکایی : pet peeve ) ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

24 grab, snaffle ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

25 یاد آوردن (remember) ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

26 بهت زده ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

27 تماس گرفتن-تماس یافتن ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

28 حادثه خیز ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

29 باند باز ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

30 1. هیجان انگیزتر شدن - هیجان انگیزتر کردن یک رویداد
2. جذابتر کردن ظاهر، طعم و مزه و غیره چیزی
3. بیشتر علاقمند یا هیجان زده شدن یا این احساسات ...
١٣٩٧/٠٢/١١
|

31 حکومت نظامی ١٣٩٧/٠٢/١١
|

32 هرس کردن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

33 to spend a lot of money on something ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

34 to lose in a game or competition by doing something badly or making mistakes ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

35 blind (برای روشنایی) ١٣٩٧/٠١/٢٠
|