برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهرزاد شهابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فراهم کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

2 از حفظ ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

3 دلسوزی/ تاسف ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

4 حس کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 صدف ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

6 آلو بخارا ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

7 انگور ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

8 نارنگی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

9 کد ناحیه ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

10 شاخه کوچک ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

11 خرما ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

12 به راستی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

13 اغراق کردن/بزرگ کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

14 حرکتی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

15 تابش آفتاب ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

16 ترکیبی/چندگانه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

17 فاصله ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

18 جانشین ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

19 شامل شدن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

20 تابش- اشعه ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

21 خیلی بزرگ/عظیم ١٣٩٩/٠١/٠٤
|