سید مهدی م برقی

سید مهدی م برقی مترجم ژئوتکنیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهair gap١٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٢فاصله بادخورگزارش
0 | 0
unloaded٠٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٣باربرداری شدهگزارش
0 | 0
rippable٠٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣شیار شدنیگزارش
0 | 0
leach line٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥مسیر فروشویی، خط فرونشستگزارش
0 | 0
hybridization٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥ترکیبی سازیگزارش
2 | 0
windrow٠٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠بادانباشتگزارش
0 | 0
recontour٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٥باز ترازگزارش
0 | 0
over built١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/١٤بیش ساختهگزارش
0 | 0
fault scarp١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨پرتگاه گسله ای، تندان گسلگزارش
2 | 0
blind fault٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨گسل کور، گسل پنهانگزارش
0 | 0
aseismic٠٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨نالرزه خیزگزارش
2 | 0
exposed٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦در زمین شناسی: تحت تأثیرگزارش
0 | 0
spread out٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦گسترانیدنگزارش
9 | 0
subdrain١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١زیرزهکشگزارش
0 | 0
relevel٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠١بازترازی: تراز کردن دوباره برای بازگرداندن یک سطح یا توزیع یکنواخت. ( مهندسی و ژئوتکنیک )گزارش
0 | 0
calcium sulfoaluminate٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٥سیمان های سولفوآلومینات کلسیم ( CSA ) یک جایگزین امیدوار کننده برای CO2 کم در سیمان های پرتلند معمولی است. آنها با سوزاندن کلینکر CSA از سنگ آهک، بوک ... گزارش
0 | 0
continuous wall٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٥دیوار پیوسته ( دیواری که از سر تا ته آن یکسره و بدون بریدگی باشد )گزارش
0 | 0
continuous sheeting١١:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣صفحه گذاری پیوسته ( برای نگهداری دیوارهای حائل در خندق ها و حفاری ها )گزارش
0 | 0
close sheeting١٠:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣صفحه بندی ( از جنس فلز در دیواره حفاری برای جلوگیری از فروریختگی. )گزارش
0 | 0
triangular distribution١٠:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٩توزیع مثلثی: متغیر تصادفی مثلثی، دارای دو کران پایین a و بالای b است. پس تکیه گاه آن اعداد حقیقی در فاصله a تا b خواهد بود. توزیع مثلثی دارای سه پارا ... گزارش
0 | 0
punched straw٠٨:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٧کاه پرس شدهگزارش
0 | 0
gradient٠٩:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦سراشیبیگزارش
7 | 0
deflocculation١٣:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢٥از هم پاشیدگیگزارش
0 | 0
nonplastic١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢١شکل ناپذیر، غیر خمیریگزارش
0 | 0
simplified wood approach١٢:١٤ - ١٣٩٩/١١/١٩( زمین شناسی ) : روش چوبی ساده شده: مدل تحلیلی ساده و رویکرد طراحی متعادل برای پانل ساختاری مبتنی بر چوب در خمش. روش ساده شده برای شمارش انحرافات برش ... گزارش
0 | 0
gravity wall١٣:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٤دیوار وزنی، کاملا مناسب است.گزارش
0 | 0
cyclic resistance ratio٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٧نسبت مقاومت چرخه ای ( زمین شناسی ) : این پارامتر معمولاً توسط آزمایشات چرخه ای روی نمونه های بازسازی شده یا همبستگی های تجربی بین تاریخ موارد روانگرا ... گزارش
0 | 0
spectacles٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٣٠معماری: نمایشی ( مثل تئاتر و . . . )گزارش
16 | 1
decorated shed٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٣٠یک مفهوم طراحی معاصر که توسط ساختمانهایی عموماً کاملاً کاربردیی طراحی می شود اما دارای جبهه هایی است که به آنها عظمت بیشتری می بخشد یا عملکردهای آنها ... گزارش
0 | 0
brutalism٠٩:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٣٠وحشیگری، معماری بروتالیسم یا بروتالیسم جدید ، نوعی سبک معماری است که در دهه 1950 در بریتانیا ، در میان پروژه های بازسازی دوران پس از جنگ ظهور کرد. سا ... گزارش
14 | 0
strain softening٠٨:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٢کشش نرم کنندهگزارش
0 | 0
weakening٠٨:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٢تضعیف، در حال سست شدنگزارش
5 | 0
electro osmosis٠٨:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦حرکت مایع از طریق غشا در اثر تأثیر جریان الکتریکیگزارش
2 | 0
slope inclination٠٨:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٠٨( زمین شناسی ) : انحراف شیبگزارش
0 | 0
geofabric٠٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥ژئوفابریک ( زمین شناسی ) : برای حل بسیاری از مشکلات مختلف مانند افزایش زهکشی یا افزودن پشتیبانی مورد نیاز استفاده می شود. پارچه های ژئوتکستایل می توا ... گزارش
2 | 0
alligator cracking٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٢ترک سوسماری ( خاک و زمین شناسی ) : ترک خستگی ( پوست سوسماری ) : تر ک خوردگی پوست سوسماری از به هم پیوستن تر ک های کوچکی که در سطح اسفالت است بوجود می ... گزارش
0 | 0
presaturation١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤پیش اشباع ( زمین شناسی )گزارش
0 | 0
bearing wall footing٠٩:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢١پی دیواری باربرگزارش
0 | 0
prewetting١٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٥پیش مرطوب سازیگزارش
2 | 0
subexcavated٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥زیر حفاری شدهگزارش
0 | 0
cyclic heave١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨برآمدگی چرخشی ( زمین شناسی ) : برآمدگی چرخه ای و انقباضی معمولاً با بالا بردن لبه سازه یا انقباض آن، روی محیط فونداسیون تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ... گزارش
0 | 0
inundated١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨غرقاب در ( زمین شناسی و عمران )گزارش
7 | 0
swell test١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧تست تورم ( زمین شناسی )گزارش
0 | 0
plotted١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦خط رسم شده در نمودارگزارش
9 | 1
trimmed٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦تراشه برداری شدهگزارش
0 | 1
expansion index test١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١تست شاخص انبساط ( ژئوتکنیک )گزارش
0 | 0
surcharge pressure٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣١فشار سربار ( ژئوتکنیک )گزارش
2 | 0
thornthwaite moisture index١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠شاخص رطوبت تورنتوایت: ( TMI ) در سال 1948 به عنوان شاخصی برای طبقه بندی وضعیت آب و هوای مناطق مختلف معرفی شد. از آن زمان در بسیاری از زمینه ها مانند ... گزارش
2 | 0
flatwork١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠تسطیح ( ژئوتکنیک )گزارش
0 | 0
soil treatment١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠بهسازی خاک ( تصفیه خاک )گزارش
0 | 0