برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید مهدی م برقی

سید مهدی م برقی مترجم ژئوتکنیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیش مرطوب سازی ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

2 زیر حفاری شده ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

3 برآمدگی چرخشی (زمین شناسی): برآمدگی چرخه ای و انقباضی معمولاً با بالا بردن لبه سازه یا انقباض آن، روی محیط فونداسیون تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، م ... ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

4 غرقاب در (زمین شناسی و عمران) ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

5 تست تورم (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

6 خط رسم شده در نمودار ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

7 تراشه برداری شده ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

8 تست شاخص انبساط (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

9 فشار سربار (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

10 شاخص رطوبت تورنتوایت: (TMI) در سال 1948 به عنوان شاخصی برای طبقه بندی وضعیت آب و هوای مناطق مختلف معرفی شد. از آن زمان در بسیاری از زمینه ها مانند ژ ... ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

11 تسطیح (ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

12 بهسازی خاک (تصفیه خاک) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

13 شاخص انبساط ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

14 خاک منبسط شونده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

15 خط لوله جک زده یا مهار شده: برای جلوگیری از پسزدگی لوله های تونلی بر اثر فشار سطحی خاک، در انتهای آزاد لوله جک های مهار و تثبیت می زنند..(ژئوتکنیک ... ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

16 خط لوله مهارشده (زمین شناسی و ژئوتکنیک) ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

17 سنگ شکسته ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

18 لطفا نظر کاربر "الف" در ترجمه اصلی قرار گیرد. ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

19 برجای می گذارد ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

20 غلتک لاستیکی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

21 بیل چرخ زنجیری ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

22 شیادی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

23 رویه سواره رو (جاده سازی) ١٣٩٩/٠٦/١١
|

24 لطفا معنی" شیارشدگی" را که کاربر (خانم) فائزه پیشنهاد کرده اند به عنوان معنی اصلی قرار دهید. ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

25 اثر کششی (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

26 نا انبساطی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

27 انتقال کند و آکند، کندگی و پرشدگی (زمین شناسی) ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

28 فشارسنج خود گمانه زن ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

29 شمع بالدار (یک شمع باربر که معمولا بتونی است و در قسمت بالا گسترده تر می شود) ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

30 محور به محور ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

31 بار نامحور ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

32 خط محوری، خط مرکزی ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

33 بار درونکش ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

34 درونکشی بار ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

35 درونکشی ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

36 نقشه برداری شناور ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

37 ظرفیت تحمل نهایی ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

38 بار حدی، بار حیاتی ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

39 مقاومت اتکایی، مقاومت انتهایی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

40 باربری انتهایی، اتکایی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

41 ظرفیت باربری پایانی ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

42 تست بارگذاری ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

43 معادله شمع کوبی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

44 جایگزین لرزشی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

45 باز نشر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

46 خشک شده ١٣٩٩/٠٥/١٣
|