برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sara

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دیجیتالِ مادرزاد در مقابل مهاجران به دنیای دیجیتال (Digital Immigrants )

دیجیتالِ مادرزاد به کودکانی که با تکنولوژی‌هایی همچون اینترنت، کامپیو ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

2 دیجیتالِ مادرزاد ١٣٩٨/١١/١٢
|

3 اعتبار پرداختی
١٣٩٧/٠٧/١٨
|