ترجمه‌های سارافرجپور (٢)

بازدید
٦٩
تاریخ
٣ سال پیش
متن
Governments turn a blind eye to the thousands of poverty-stricken families that migrate to the forest every year.
دیدگاه
٤

دولت ها هزاران خانواده فقیر را که هرساله به جنگل مهاجرت میکنند نادیده می گیرند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Management often turn a blind eye to bullying in the workplace.
دیدگاه
٦

مدیریت اغلب قلدری را در محل کار نادیده میگیرد.