امتیاز‌های سامسون سرابی

بازدید
٩
امتیاز کل
٢٦
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠