برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمانه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Follow the crowd
همرنگ جماعت شدن، با گله رم کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

2 Time is precious
زمان طلاست
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

3 آنچه می‌کاری درو میکنی ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

4 درس عبرت گرفتن _ از تجارب دیگری استفاده کردن ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

5 نوار ضبط شده یک اصطلاح در روانشناسی تربیتی
زمانی بکار می رود که معلم باید بهانه های دانش اموز را نادیده بگیرد و خواسته اش را تکرار کند.(برنامه انض ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|