امتیاز‌های صالحی

بازدید
١٦
امتیاز کل
٣٠٦
کل مدال ها
١٢
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٩
٢٢
×
١٠
=
٢٢٠
١
×
=
٣٧
×
٢
=
٧٤
٩
×
=
٤
×
٢
=
٨
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٠٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٩
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٥

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥
×
١٠
=
١٥٠
١
×
=
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٨١