سجاد غنمی

سجاد غنمی فوق دیپلم روانشناسی و فیلمنامه نویس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپلاک ایران ۲۳١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦این پلاک متعلق به شهرستانهای استان اصفهان تعلق دارند. ب:کاشان۱ ج:نجف آباد۱ د:شهرضا۱ س:خمینی شهر ص:گلپایگان ط:نطنز، بادرود ق:اردستان ل:خوانسار م:نایی ... گزارش
2 | 0
پلاک ایران ۱۳١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦این نوع پلاک شخصی بوده و تمامی حروف این پلاک برای شهرستان اصفهان است.گزارش
2 | 0
پلاک ایران ۵۲١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦این پلاک به استان خراسان جنوبی تعلق دارد. ب، ج:بیرجند، درمیان، خوسف ۲، ۳ ص:قاینات، زیرکوه ط:فردوس، سرایان، بشرویه ق:نهبندان ل:سربیشهگزارش
2 | 0
پلاک ایران ۲۶١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۲۶ متعلق به استان خراسان شمالی است. ب، ج:بجنورد، راز و جرگلان۲، ۳ ص:شیروان ط:اسفراین ق:جاجرم، گرمه ل:مانه و سملقان ( آشخانه ) م:فاروجگزارش
2 | 0
پلاک ایران ۷۴١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۷۴ متعلق به استان خراسان رضوی است. ب، ص، د، س، ق، م، ن:مشهد، بینالود ج:قوچان۲ ط:نیشابور، فیروزه۴ ل:سبزوار، جُوین، خوشاب، داورزن، جغتای۴ و ... گزارش
7 | 1
پلاک ایران ۳۶١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۳۶ متعلق به استان خراسان رضوی است. ب، ج، د، س، ص، ط، و، ه:مشهد و بینالود ق:کاشمر، خلیل آباد ۲ ل:نیشابور، فیروزه۳ م:سبزوار، جُوین، خوشاب، ... گزارش
0 | 0
پلاک ایران ۴۲١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۴۲ متعلق به استان خراسان رضوی است. ب:فریمان ج:مشهد د:سرخس س:درگز ص:خواف ط:چناران ق:مشهد ل:بردسکن م:رشتخوار ن:سبزوار۲ و، ه:مشهد ی:کلاتگزارش
0 | 0
پلاک ایران ۳۲١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۳۲ متعلق به استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی ب:نیشابور، فیروزه۱ ج:سبزوار، جُوین، خوشاب، داورزن، جغتای۱ د:بیرجند، درمیان، خوسف۱ س:بجنورد ... گزارش
2 | 0
خخ خخ١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦همان معنای خنده دار بودن و مضحک بودن را داراستگزارش
115 | 4
پلاک ایران ۱۲١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۱۲ متعلق به مشهد و بینالود است نوع پلاک شخصی است و تمام حروف به این دو شهر متعلق داردگزارش
2 | 0
پلاک ایران ۹۲١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۹۲:متعلق به استان مازندران میباشد ب:آمل۴ ج:بابل ۵ د:نور۲گزارش
2 | 0
پلاک ایران ۸۲١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۸۲:استان مازندران ب:سوادکوه ( پل سفید ) ج، ص، م:بابل ۲، ۳، ۴ د، ق:آمل ۲، ۳ س، ن:قائم شهر و سیمرغ ۲، ۳ ط:تنکابن و عباس آباد۲ ل:بابلسر و فر ... گزارش
5 | 0
پلاک ایران ۶۲١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦پلاک ایران ۶۲:مازندران و نوع پلاک شخصی است پلاک ایران ۶۲:تمامی حروف متعلق به ساری و میاندورود استگزارش
0 | 0
اثار ژول ورن١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦برای اینکه بدانید ژول ورن کیست به ژول ورن رجوع کنید آثار ژول ورن: ۱۸۵۱ - یک حادثه در مکزیک ۱۸۵۱ - حادثه ای در هوا ۱۸۵۲ - مارتین پاژ ۱۸۵۳ - کولی مایار ... گزارش
2 | 0
تیریپ فیلم هندی٢٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥وقتی دو فرد زیادی احساسی میشوند این را بکار میبرند.گزارش
5 | 0
پلاک ایران ۷۲٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥پلاک های ماشین۷۲: استان مازندران: ب:آمل۱ ج:بابل۱ د:تنکابن و عباس آباد۱ س:رامسر ص:نوشهر۱ ط:نور۱ ق:بهشهر و گلوگاه۱ ل:قائم شهر و سیمرغ۱ م:بابلسر و فریدو ... گزارش
5 | 1
دستی تویه کاری داشتن٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥دخالت کردن در کاری، بلد بودن کاریگزارش
0 | 0
جایگاه شهود٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥جایگاه شهادت دادن در دادگاهگزارش
2 | 0
توغولی٢١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥گرد و چاقگزارش
7 | 0
تنگ و تا٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آبرومندی و حفظ ظاهرگزارش
5 | 0
تخمه٢٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥حالت معده که موجب سکسکه و آروق میشودگزارش
7 | 1
تاریکی مطلق٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥هیچ چیز قابل روئیت نیستگزارش
12 | 0
تاراق و تورق٢٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥صدایی که از بهم خوردن دو چیز ایجاد شود و باعث نگرانی شود، تاق و توقگزارش
5 | 0
پیشگاه٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥فضای جلوی عمارتگزارش
2 | 1
لختی بعد٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥لحظه ای بعدگزارش
5 | 0
پیاز٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥در گفتگوهای عامیانه به معنای خنگ و مشنگگزارش
16 | 2
پلاس بودن٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥جایی را پاتوق خود کردن، درجایی مدت متمادی ماندنگزارش
34 | 1
پق٢٠:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥اسم صوت برای خنده ناگهانیگزارش
12 | 1
پخ پخت٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥پهن و صافگزارش
0 | 0
پته کسی را روی اب ریختن٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥راز کسی را فاش کردنگزارش
2 | 0
پای کسی را نگرفتن٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥تمایل یا جرئت کاری را نداشتنگزارش
5 | 0
پاورچین پاورچین راه رفتن٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آرام و بی سر و صدا راه رفتنگزارش
5 | 0
پاک٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥در فیلمنامه نویسی و در دیالوگ نویسی: پاک به معنای به کلی، یکسره و یکباره مثلا مادر خطاب به شوهر درباره پسرشون بحث میکنند =پسره پاک زده به سرش یعنی پس ... گزارش
14 | 1
پاشنه کفش را ور کشیدن٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥آماده انجام دادن کاری شدنگزارش
16 | 0
بی هیچ چون و چرا١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥بدون هیچ عذر و بهانهگزارش
0 | 0
بی گدار به اب زدن١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥ناسنجیده به کاری اقدام کردنگزارش
23 | 0
بیخ خر١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥بیخ گلوگزارش
2 | 0
بیق بیق بودن١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥خنگ بودنگزارش
5 | 0
بای بسم الله١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥اول هر چیزیگزارش
2 | 0
مشروب خانه١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥می سرا، می خانه، بارگزارش
2 | 0
اصلی کاری١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥قسمت عمده کارگزارش
2 | 0
ایلخی بان١٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥محافظ رمه اسبگزارش
2 | 0
اهم و اهوم١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥سر و صدایی که شخص برای اعلان حضور خود میکندگزارش
5 | 0
اوهوم١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥اسم صوت به معنای آهاگزارش
97 | 3
امان راه را بریدن١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥بخش عمده راه را طی کردنگزارش
2 | 0
اصغر ارنولد اینا١٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥کسیکه زیبایی اندام کار میکند و بی کلاس هست و کسیکه زیاد قپی می آید و خودش را زورمند نشان میدهد.گزارش
2 | 0
اسلحه قلاب دار١٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥همان اسلحه ای که بتمن برای اینکه با قلابش به جای دیگری بلغزد یا برود استفاده میکردگزارش
5 | 0
ماس ماسک١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥بزرگترها برای اینکه به کوچکترها بگویند کمتر با موبایل ور بروند میگویند ماس ماسک رو بنداز دیگهگزارش
18 | 1
اب و تاب١٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥تکلف و پیرایهگزارش
2 | 0
افتاب زردی١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥غروب آفتابگزارش
0 | 0