برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرگل رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 کوره تمیزکاری ١٣٩٩/٠١/١٣
|

202 کوره زباله سوزی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

203 فاضلاب ١٣٩٩/٠١/١٣
|

204 کم حجم ١٣٩٩/٠١/١٢
|

205 راه
روش
١٣٩٩/٠١/١٢
|

206 بررسی کردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

207 پرداخت ١٣٩٩/٠١/١١
|

208 اتیکت گذازی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

209 حاوی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

210 کاهش یافته ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

211 مجموع ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

212 تقلبی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

213 شناور شدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

214 ازاد شد ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

215 باز داشت ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

216 مانع شدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

217 شدت یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

218 شفا یافتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

219 دادرس ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

220 جمع شدگی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

221 فشرده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

222 رویت شده
دیده شده
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

223 نطم دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

224 نظم دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

225 به جنبش در اوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

226 انرژی بخش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

227 حایل ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

228 باز داشتن
عدم حرکت
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

229 قبول نکردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

230 محدود کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

231 مشهور
معروف
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

232 نما
طرح
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

233 پژوهشگران ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

234 پروژه ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

235 جراحت ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

236 انتقال دهنده های عصبی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

237 گوناگون ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

238 مرض ١٣٩٨/١٢/٢١
|

239 بهبود نیافتن ١٣٩٨/١٢/٢١
|

240 انتقال
سرایت
١٣٩٨/١٢/٢١
|

241 بر اثر ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

242 تمیز دادن ١٣٩٨/١٢/١٤
|

243 مدرک تحصیلی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

244 از یاد بردن ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

245 گردهمایی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

246 دوری کردن ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

247 اتفاق ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

248 پست کردن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

249 قبول کردن ١٣٩٨/١٢/٠١
|

250 جستجو کردن ١٣٩٨/١١/٢٤
|