برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرگل رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زنده شده ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

2 تغییر روش
تغییر مسیر
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

3 رونوشت
نسخه
١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

4 تعجب ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

5 ترخیص کردن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

6 اطمینان داشتن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

7 حفظ کردن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

8 نشانه
مارک
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 احتمال ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

10 نقش رهبر نقش لیدر ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

11 ناراحت نباش ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

12 حشره شناسی ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

13 گره ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

14 کشف شد ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

15 املاح ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

16 ادامه دادن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

17 نرخ
قیمت
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

18 تمیز داده شده ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

19 فرق داشتن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

20 همراهی کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

21 تقسیم شده ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

22 اثر ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

23 اثر
تاثیر
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

24 رده
دسته
رشته
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

25 مدارا کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

26 الیتام
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

27 به اسانی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

28 زندگی نو
عمر دوباره
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

29 پخش شده ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

30 نانفهوم ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

31 رسوبات ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

32 حادثه
رخداد
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

33 ریسک ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

34 صداقت ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

35 قانع کردن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

36 در برگرفته ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

37 اسم گذاری ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

38 تک رو ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

39 غیر قابل ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

40 اضافه کردن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

41 محدوده
حد
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

42 ارتعاش ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

43 رو به کاهش ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

44 پرتاب کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

45 نامی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

46 رسوایی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

47 محکوم ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

48 بی گناه ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

49 امیخته ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

50 خصوصیات ١٣٩٩/٠٣/٠١
|