facsimile

/fækˈsɪməli//fækˈsɪməli/

معنی: رونوشت، کلیشه عین متن اصلی، رونوشت عینی، گروار
معانی دیگر: روگرفت (نسخه ی عکس برداری شده از اصل)، رونوشت (عکسبرداری شده)، کپی، فاکس (fax هم می نویسند)، دورنگار، (فرستادن یا نسخه سازی یا عکسبرداری از طریق رادیو یا بی سیم و غیره) مخابره ی تصویر، روگرفت رسانی، فرتور رسانی، وابسته به روگرفت رسانی، عین
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: an exact copy or duplicate, as of something printed or pictorial; reproduction.
مترادف: copy, duplicate, reproduction
متضاد: original
مشابه: ditto, fax, photocopy, replica, reprint, xeroxes

- The original document is in the vault; this is just a facsimile.
[ترجمه ترگمان] سند اصلی هم توی گاوصندوق هست این فقط یه facsimile
[ترجمه گوگل] سند اصلی در طاق است؛ این فقط یک فکس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an electronic method of transmitting images, or the image so transmitted.
مترادف: fax

جمله های نمونه

1. This a facsimile edition of an eighteenth century book.
[ترجمه ترگمان]این نسخه نمابر از کتاب قرن هجدهم است
[ترجمه گوگل]این یک نسخه فشرده از کتاب قرن هجدهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Orders with facsimile illustrations are then sent by satellite to suppliers around the world.
[ترجمه ترگمان]پس از آن سفارشات از طریق ماهواره به تامین کنندگان در سراسر دنیا ارسال می شوند
[ترجمه گوگل]سفارشات با تصاویر فکس سپس توسط ماهواره به تامین کنندگان در سراسر جهان ارسال می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The facsimile editions are worth the £ 95 price tag for the Frenchified handwritten text and superb colour printing.
[ترجمه ترگمان]ویرایش نمابر به ارزش ۹۵ پوند برای برچسب \"متن دست نویس\" و \"چاپ رنگ فوق العاده\" به ارزش ۹۵ پوند ارزش دارد
[ترجمه گوگل]نسخه های فاکس قیمت گران قیمت 95 پوند برای متن دستنویس فرانسویسی شده و چاپ رنگی عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Searches can also be made by telephone or facsimile transmission.
[ترجمه ترگمان]همچنین می تواند از طریق تلفن یا نمابر انجام شود
[ترجمه گوگل]جستجو نیز می تواند توسط تلفن یا فکس انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Then there is the facsimile machine.
[ترجمه ترگمان]پس ماشین facsimile
[ترجمه گوگل]سپس ماشین فکس وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Applications include mobile facsimile, data sharing and transfer and remote computer access.
[ترجمه ترگمان]برنامه های کاربردی عبارتند از نمابر تلفن همراه، به اشتراک گذاری داده ها و انتقال و دسترسی به کامپیوتر از راه دور
[ترجمه گوگل]برنامه های کاربردی شامل فکس موبایل، به اشتراک گذاری داده و انتقال و دسترسی به کامپیوتر از راه دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Thirty pages are reproduced in facsimile with gold leaf.
[ترجمه ترگمان]در رونوشت مصدق، سی صفحه چاپ خواهد شد
[ترجمه گوگل]30 صفحه در فکسلی با برگ طلایی تولید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Nor can any reconstructed, facsimile wilderness ever approach the condition of nature as it was before human influence became dominant.
[ترجمه ترگمان]هیچ کدام از این طبیعت بکر نمی تواند به شرایط طبیعت آنگونه که قبل از نفوذ بشر بود، نزدیک شود
[ترجمه گوگل]همچنین هر گونه بیابان فشرده بازسازی نشده، هرگز به شرایط طبقاتی نمی رسد، چراکه قبل از آنکه نفوذ انسانی در آن جا غالب شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A facsimile of the 1896 book was published in February.
[ترجمه ترگمان]یک رونوشت عینی از کتاب ۱۸۹۶ در فوریه منتشر شد
[ترجمه گوگل]یک فکس از کتاب 1896 در ماه فوریه منتشر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Telex and facsimile could make way for latest high-tech global communications network.
[ترجمه ترگمان]تلکس و نمابر برای آخرین شبکه ارتباطات جهانی با فن آوری بالا می تواند راه ایجاد کند
[ترجمه گوگل]تلکس و فکس می تواند راه را برای آخرین شبکه ارتباطات پیشرفته با تکنولوژی بالا ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The machine also has a built-in facsimile modem.
[ترجمه ترگمان]ماشین همچنین دارای یک مودم نمابر ساخته شده
[ترجمه گوگل]این دستگاه همچنین دارای یک مودم فکس داخلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Advantages Exact facsimile copies.
[ترجمه ترگمان]مزایای نمابر دقیق: ۱
[ترجمه گوگل]مزایا کپی فکس دقیق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Advanced PC telephone exchange facilities, wireless telecommunication, facsimile, telegram and express mail services are provided.
[ترجمه ترگمان]امکانات تلفن هوشمند پیشرفته، مخابرات بی سیم، نمابر، تلگرام و خدمات پستی ارایه شده است
[ترجمه گوگل]امکانات پیشرفته PC برای برقراری ارتباط تلفنی، ارتباطات بی سیم، فکس، تلگراف و خدمات اکسپرس ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. A facsimile compression technique that codes distances between changing pixels on two adjacent scan lines.
[ترجمه ترگمان]یک تکنیک فشرده سازی نمابر که کده ای فاصله بین پیکسل در حال تغییر در دو خط اسکن مجاور را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]تکنیک فشرده سازی فشرده که فاصله بین تغییر پیکسل ها را در دو خط اسکن مجاور کج می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

رونوشت (اسم)
replication, copy, counterpart, transcript, transcription, facsimile

کلیشه عین متن اصلی (اسم)
facsimile

رونوشت عینی (اسم)
facsimile

گروار (صفت)
facsimile

تخصصی

[کامپیوتر] پست تصویری ؛ نمابر ؛ رونوشت عینی - دورنگاه، فاکس نگاه کنید به fax .
[برق و الکترونیک] نمابر، تصویر رادیویی نگار
[زمین شناسی] رونوشت عینی فرآیندی که توسط آن اطلاعات گرافیکی یا عکاسی بوسیله دستگاه های الکترونیکی منتقل یا ضبط می شوند.
[حقوق] رونوشت برابر اصل

به انگلیسی

• exact copy; electronic transmission of written material; material sent via a fax machine
make a facsimile of
a facsimile of something is an exact model or copy of it.
a facsimile is also the same as a fax; a formal use.

پیشنهاد کاربران

بنام خدا
با سلام، یکی از روشهای بسیار مهم و مفید روش فاکسیمیله یا نسخه برگردان ویا چاپ عکسی از کتب خطی به روش رنگی یا سیاه و سفید هست و شخصی که مالک ان نسخه میشود گویا نسخه اصلی را دارد و برای مصححان کتب نیز بسیار خوب هست چون اکثر کتابخانه ها به علت نفیس بودن نسخه خطی حتی اجازه دست زدن به انرا نمیدهند، مرحوم محمد باقر نجفی با این روش کتب چندی را با کیفیت بالا در المان چاپ کرد از جمله مصحف ایران که یک دوره کامل قران مجید هست و در طول هزار سال توسط ۱۸۰ خطاط، تذهیب کار و جلدساز تهیه شده بود و یک اثر منحصر به فرد انهم رنگی در دو جلد رحلی میباشد، نسخه بعدی مدینه شناسی بود که دارای تصاویر زیبایی از مدینه النبی ( ص ) میباشد. با تشکر
رونوشت
نسخه
کپی برابر اصل
زیراکس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما