برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرگل رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 مجاور
درکنار هم
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

102 بررسی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

103 شناختن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

104 درگیر بودن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

105 برداشت شده ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

106 مقابله کردن
جنگیدن
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

107 ثبت کردن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

108 کم تر ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

109 به دست امده ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

110 متفاوت
تمایز
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

111 اسم خاص ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

112 عملیات ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

113 اغلب ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

114 محافظ
عایق
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

115 حسابدار ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

116 قابل حل در اب
محلول
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

117 تطابق داده ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

118 تناقض داشتن ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

119 هم زمانی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

120 فزونی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

121 ویژه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

122 مسولیت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

123 قضاوت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

124 انتحاب ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

125 مقرارات وضع شده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

126 تاریخ درمان ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

127 گیرندهها ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

128 معالجه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

129 اشخاص
افراد
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

130 کاهنده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

131 لبریز
پرشده
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

132 نشان دادن
اشکار کردن
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

133 به پیرو ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

134 چشم پوشی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

135 ارام شدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

136 افزایش
زیاد شدن
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

137 فاکتورهای کمک کننده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

138 انتقال داده شده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

139 قبول کردن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

140 نترس
با جرات
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

141 صمیمی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

142 افسرده ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

143 هم بستگی ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

144 پیدا کردن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

145 عدم توجه ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

146 توسعه یافته ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

147 نایاب ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

148 ایجادمیشود ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

149 تسلیم شدن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

150 از دور خارج شده
باطل شده
١٣٩٩/٠١/٢٣
|