برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سرگل رضائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 کامل شده ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

52 اصلی ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

53 برعکس
تغییر
لغو
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

54 ایجاد اختلال ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

55 ناتمام ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

56 برگزیده ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

57 تحریک شده ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

58 هماهنگ کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

59 جمع اوری ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

60 اضافه شدن ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

61 عدم ارامش ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

62 امنیت
ایمن بودن
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

63 مشخص ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

64 مفید
موثر
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

65 بی ضرر ١٣٩٩/٠٢/١١
|

66 صدا وزوز ١٣٩٩/٠٢/١١
|

67 پیدا شده ١٣٩٩/٠٢/١١
|

68 نمایان ١٣٩٩/٠٢/١١
|

69 رویش گیاهان ١٣٩٩/٠٢/١١
|

70 دوران
گذشته زمان
١٣٩٩/٠٢/١١
|

71 گذشتزمان
طی سالها
١٣٩٩/٠٢/١١
|

72 شروع ١٣٩٩/٠٢/١١
|

73 بیمیه مراقبت ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

74 جا ماند ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

75 شدت یافته ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

76 انسداد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

77 سستی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

78 به دست اوردن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

79 بد ذات ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

80 نما ساختمانی
ساختار
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

81 پخش کردن ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

82 بی تدبیری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

83 عامل ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

84 بارانفراوان ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

85 دانشمند روان شناس ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

86 تلاش ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

87 داخل شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

88 جمع اوری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

89 ملح
از شیرینی
یه ماده افزودنی
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

90 تزریق واکسن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

91 تشویق ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

92 تقلیل یافتن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

93 ایمنی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

94 تاثیر گذار ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

95 طراحی شده ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

96 بهبودی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

97 برابربا
یک دست
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

98 گیر کرده ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

99 بسته شده ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

100 ترکیبات ١٣٩٩/٠١/٢٧
|