برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Saeed Shabani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فضای سبز ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 به چیزی معروف بودن یا شناخته شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

3 کمه کم ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

4 لحن تند یا زننده ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

5 سعادت دیدار یا دیدن کسی رو داشتن ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

6 ترک عادت ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

7 در آینده ای نه چندان دور ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

8 برای سالهای سال ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

9 درخشیدن (دریک فیلم) ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

10 صله رحم
رفت و آمد خانوادگی
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

11 میل و اشتیاق فراوان به کار یا بدست آوردن چیزی ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

12 پشم ریزون ١٣٩٩/٠٤/١١
|

13 سگ دو زدن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

14 از شوخی گذشته ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

15 حالا بی شوخی ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

16 مجموعه تفریحی ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

17 آب و نون ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

18 دم را غنیمت شمردن ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

19 موقعیت,آدرس (سر راست ) ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

20 دسترسی آسان (به جایی) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

21 خوش مسیر ،واقع شده در جایی با دسترسی و امکانات زیاد ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

22 گل رز رونده ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

23 علی بی غم
بیخیال دنیا
١٣٩٩/٠٢/١٨
|