برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [معماری] توده ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

2 مصنوعی
غیر واقعی
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

3 میپوشاند ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

4 [ معماری ] کمر پایه ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

5 [ معماری ] سرپوش ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

6 [ معماری ] کرسی - پایه ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

7 [معماری] ابروی رخبام ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

8 [معماری] تشکیل میدهد ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

9 [معماری] آب رو ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

10 [معماری] تاج - تاج بام - کله یا نبش بام ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

11 [معماری] محدب ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

12 [معماری] تیزه ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

13 [معماری] سینه دیواری-بام سینه دیواری ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

14 {معماری} استواری ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

15 تزئین ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|