برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ترابی

سعید ترابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 پادگان، سربازان درون پادگان ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

202 1. پیشینه، ریشه (خانواده، تحصیل، ...)، سابقه، گذشته
2. زمینه
3. پیش زمینه
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

203 موضوعاً
مربوط به موضوع
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

204 1. واداشتن، موجب شدن
2. فوری، بی درنگ
3. سروقت، به موقع
4. سرساعت
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

205 1. کیفیت
2. صفت، خصوصیت
3. مرغوبیت
4. خیلی خوب، مرغوب
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

206 1. منطقه حفاظت شده
2. پناهگاه، پناه
3. جای مقدس در کلیسا
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

207 1. خالی کردن
2. خلاص شدن از چیزی (مثل دور ریختن زباله)
3. به هم زدن یا تمام کردن یک رابطه
4. به قیمت ارزان فروختن
5. کپی کردن حافظه کامپی ...
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

208 1. ترخیص، خلع
2. تخلیه
3. ترشح، چرک
4. تخلیه الکتریکی
5. انجام یا ادای دین( وظیفه، بدهی ...)
6. شلیک
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

209 1. معالجه
2. رفتار
3. برخورد
4. پالایش یا عمل آوری
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

210 1. خلاصی از چیزی مثل دور ریختن
2. در اختیار کسی
3. زباله خرد کن (در زیر سینک ظرف شویی)
4. فروش
5. خرج
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

211 1. نشت
2. درز (اطلاعات)
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

212 1. زباله دانی
2. انبار یا زاغه ( برای مهمات، غذا ... در ارتش)
3. ذخیره مهمات، غذا و ... در ارتش
4. محل زندگی کثیف و زشت و نامرتب (شاید مثل ز ...
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

213 1. انتخابات دور دوم
2. روان آب(جریان آب بالادست به پایین دست)
3. فاضلاب حاصل از مواد شیمایی و فضولات حیوانی
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

214 1. شکست، خرابی، فروپاشی (خانواده)
2. تقسیم بندی، بخش بندی
3. به هم ریختگی یا اختلال عصبی
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

215 تماما استفاده کردن یا مصرف کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

216 خطر، ریسک ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

217 ناهمخوانی، نابرابر، تفاوت، اختلا ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

218 1. از دست دادن
2. ضرر
3. مرگ، تلفات (جمع)
4. غم فراغ یا دوری
5. ضرر یا خسارت
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

219 اشکال، بدی، عیب، ضرر ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

220 تخریب شده، بدتر شده، خراب شده ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

221 متلاشی، خرد شده، شکسته، تکه تکه ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

222 بدون مجوز ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

223 1. میزان، مقدار
2. مبلغ، نرخ
3. سرعت
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

224 از بین رفته، ویران شده ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

225 کساد شده، رکود ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|