سجاد نظری

سجاد نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinversely proportional٠٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢١نسبت عکسگزارش
37 | 0
swelteringly hot١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٦شدیداً داغ و سوزانگزارش
25 | 0
upon arrival٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦به محض ورودگزارش
28 | 0
stuffing٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٧/١١چپاندنگزارش
34 | 0
obsess٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩فکر مشغولیگزارش
41 | 0
participant observation٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩رصد مشارکت کنندگانگزارش
18 | 0
probationary١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨دوره کار آموزی ( کار ورزی )گزارش
21 | 0
picking up١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧در ادامهگزارش
21 | 1
armchair١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١مباحث نظری ( در مقابل شهود و تجربه )گزارش
46 | 1
irreversible١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨برگشت ناپذیرگزارش
28 | 0
wet through٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥کاملا خیسگزارش
21 | 0
rambling١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥چرندگفتنگزارش
34 | 0
bureaucratic١٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤کاغذ بازیگزارش
46 | 0
vibrate٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢زنده ( دارای جنب و جوش )گزارش
30 | 0
overwhelm١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢شدیدا سورپرایز شدنگزارش
28 | 0
socioeconomic١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠اقتصاد اجتماعیگزارش
34 | 0
literacy١٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠سوادگزارش
37 | 0
swollen٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٨طغیان ( مانند طغیان رودخانه )گزارش
48 | 1
timber٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/١٦تیر چوبی ( مانند تیر چوبی برق )گزارش
34 | 1
respect١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣جنبهگزارش
67 | 1
promoting١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٣معرفی برای عرضهگزارش
41 | 1