سجاد نظری

سجاد نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeat١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٨بعضی وقتها میگن I am beat یعنی من له ام , من داغونم از خستگیگزارش
2 | 0
lay down٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩پهن کردنگزارش
0 | 0
out of business٢٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦از کار بیکار شدنگزارش
7 | 0
cool١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤تحت کنترل Everything was cool همه چیز تحت کنترل بودگزارش
0 | 0
on grounds of١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩بر اساسگزارش
5 | 0
mosquito borne١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٩انتقال شونده بوسیله پشهگزارش
5 | 0
funeral٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣کفن و دفنگزارش
7 | 0
minor١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٢رشته تحصیلی فرعیگزارش
7 | 0
malnourishment١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦سوء تغذیهگزارش
5 | 0
date٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦My date دوست پسرم یا دوست دخترمگزارش
12 | 1
catch١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١١بعضی اوقات معنی � گیر و گور و مشکل � میده مثلاً من به فلان هدفم رسیدم ولی there is a catch ! هزینش یکم بالا ستگزارش
14 | 0
take a plunge١٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩شیرجه رفتنگزارش
7 | 0
put away١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠قرارداد چیزی در جایش که منطق خاصی را دنبال کند مثل کنار گذاشتن پول برای پس انداز یا گذاشن شیئ در جایی جهت مرتب کردنگزارش
12 | 0
escalate٠٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣سر به فلک زدنگزارش
2 | 0
indentured servant١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٩خدمتگزار قراردادیگزارش
5 | 0
apparatus٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٢١vocal Apparatus دستگاه ( اندام ) آوایی ( صوتی )گزارش
9 | 0
succession١٨:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/١٦جانشینیگزارش
12 | 0
fancies her١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٢خاطرخواه اوگزارش
12 | 0
aimed at١٦:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٣هدف گذاری کردن . . . درگزارش
9 | 1
pennilessness٠٩:٢٦ - ١٣٩٩/١١/١٤بی پولیگزارش
5 | 0
purposeful٢١:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٥هدفمندگزارش
12 | 0
levee٢١:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٥خاکریزگزارش
9 | 1
دستگاه خودپرداز١٨:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٧automated teller machineگزارش
16 | 1
medlar٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥گیلان :کونوس مازندران:کنسگزارش
14 | 0
drive down١٧:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٣drive something down یعنی پایین کشیدن چیزی مثل drive price down پایین کشیدن قیمتگزارش
34 | 0
crisp packet٠٩:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠١پاکت چیپسگزارش
14 | 0
alike١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مثل همگزارش
14 | 1
8١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧هشتگزارش
39 | 1
immortality١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧نامیراییگزارش
21 | 0
curing١٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦عمل آوریگزارش
30 | 1
sustained١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤مستمرگزارش
21 | 0
summoned١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣فرا خوانده شدهگزارش
32 | 0
postulate١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠فرض مسلمگزارش
25 | 0
thatch١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٨سازه های کاه گلی با سقف ( شیروانی ) پوشیده شده از پوشالگزارش
21 | 1
levy٠٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٨وضع کردنگزارش
23 | 0
airtime٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٧زمان روی آنتن بودنگزارش
32 | 0
cautious optimism٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥خوش بینی محتاطانهگزارش
18 | 0
jaded١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٣دلزدهگزارش
34 | 0
emergency procedure٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١١رویه های اورژانسیگزارش
14 | 1
thrifty١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٠قناعتگزارش
25 | 0
matinee١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧نمایشگزارش
30 | 1
appeal١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦گرایشگزارش
30 | 1
mementos١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/٢١یادگاریگزارش
25 | 0
star trek١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٩مسافران فضاگزارش
28 | 0
manipulate٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٥پردازش کردن - دستکاری کردنگزارش
28 | 0
no matter which١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠حالا هر کدومگزارش
18 | 0
no matter where١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠حالا هر جاگزارش
30 | 1
no matter what١٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠حالا هر چیگزارش
37 | 1
inversely proportional٠٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢١نسبت عکسگزارش
34 | 0
swelteringly hot١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٦شدیداً داغ و سوزانگزارش
25 | 0