برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد نظری

سجاد نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بعضی اوقات معنی � گیر و گور و مشکل � میده
مثلاً من به فلان هدفم رسیدم ولی there is a catch ! هزینش یکم بالا ست
١٤٠٠/٠٣/١١
|

2 شیرجه رفتن ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

3 قرارداد چیزی در جایش که منطق خاصی را دنبال کند مثل کنار گذاشتن پول برای پس انداز یا گذاشن شیئ در جایی جهت مرتب کردن ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

4 سر به فلک زدن ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

5 خدمتگزار قراردادی ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

6 vocal Apparatus
دستگاه (اندام ) آوایی(صوتی)
١٤٠٠/٠١/٢١
|

7 جانشینی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

8 خاطرخواه او ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

9 هدف گذاری کردن ... در ١٣٩٩/١١/٢٣
|

10 بی پولی ١٣٩٩/١١/١٤
|

11 هدفمند ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

12 خاکریز ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

13 automated teller machine ١٣٩٩/١٠/١٧
|

14 گیلان :کونوس
مازندران:کنس
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

15 drive something down یعنی پایین کشیدن چیزی مثل
drive price down پایین کشیدن قیمت
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

16 پاکت چیپس ١٣٩٩/١٠/٠١
|

17 مثل هم ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

18 هشت ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 نامیرایی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

20 عمل آوری ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

21 مستمر ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

22 فرا خوانده شده ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

23 همراهی کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

24 فرض مسلم ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

25 سازه های کاه گلی با سقف (شیروانی ) پوشیده شده از پوشال ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

26 وضع کردن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

27 زمان روی آنتن بودن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

28 خوش بینی محتاطانه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

29 دلزده ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

30 رویه‌های اورژانسی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

31 قناعت ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

32 نمایش ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

33 گرایش ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

34 یادگاری ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

35 شم ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

36 مسافران فضا ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

37 پردازش کردن-دستکاری کردن ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

38 حالا هر جا ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

39 حالا هر کدوم ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

40 حالا هر چی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

41 نسبت عکس ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

42 شدیداً داغ و سوزان ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

43 به محض ورود ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

44 چپاندن ١٣٩٩/٠٧/١١
|

45 فکر مشغولی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

46 رصد مشارکت کنندگان ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

47 دوره کار آموزی ( کار ورزی) ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

48 در ادامه ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

49 مباحث نظری (در مقابل شهود و تجربه) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

50 برگشت ناپذیر ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|