منو
تاریخ
٤ سال پیش
متن
What we required you to do is corresponding to the contract.
دیدگاه
٤

چیزی که ما نیاز داشتیم شما انجامش دهید مربوط به قرارداد است.