نیره احمدیان

نیره احمدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهground٢٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧shells are ground to smaller sizes and minerals در اینجا ground یعنی چه ؟گزارش
2 | 1
iridophore٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧ایردوفر - نوعی کرومافر یا رنگ یاختهگزارش
0 | 0
guanophore٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧گوانوفر - نام دیگر ایرودوفر ( Iridophore ) نوعی کرومافر یا رنگ یاختهگزارش
0 | 0
chromatophore٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧کروماتوفر - سلول تولیدکننده رنگ در جانورانی مثل ماهی ها، سخت پوستان، خزندگان و . . . . در پستانداران و پرندگان تولید رنگ به عهده سلول های ملانوسیت ا ... گزارش
2 | 0
melanocyte٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧ملانوسیت - سلول تولید کننده ملانین در پستانداران و پرندگان ملانین یک رنگدانه ( پیگمنت ) تیره رنگ است. شاید به همین خاطر ملانوسیت به نام سیاه یاخته ت ... گزارش
2 | 0
cross linker٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١١/١٤عامل ایجاد پیوند عرضیگزارش
0 | 0
derm٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/١١/١٤میانپوست یا لایه دوم و میانی پوست که از همه لایه ها ضخیم تر است. پوست از سه لایه تشکیل شده. لایه اول اپیدرم یا روپوست، لایه دوم درم یا میان پوست و ل ... گزارش
0 | 0
burst pressure٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/١١/١٠فشاری که یک لوله فشاری میتواند قبل از ترکیدن تحمل کند. این فشار یک فشار تئوری است که بر دیواره لوله ها یا محل های اتصال لوله های فشاری وارد می شود.گزارش
2 | 0
chaps٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/١٠نام نوعی ماده از سیگما مخفف 3 - [ ( 3 - Cholamidopropyl ) dimethylammonio] - 1 - propanesulfonate hydrate CAS Number: 331717 - 45 - 4گزارش
0 | 1
chaotropic agent٠٣:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٠عامل برهم زننده عاملی که در محلول های آبی باعث از بین رفتن شبکه ی پیوندهای هیدروژنی مولکول آب می شود. در نتیجه ساختار ماکرومولکوهایی مثل پروتئین ها و ... گزارش
2 | 0
chaotropic٠٣:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٠chaotropic agent عامل برهم زننده عاملی که در محلول های آبی باعث از بین رفتن شبکه ی پیوندهای هیدروژنی مولکول آب می شود. در نتیجه ساختار ماکرومولکوهایی ... گزارش
5 | 0
dnase٢١:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٨DNase مخفف Deoxyribonuclease آنزیمی برای هیدرولیز پیوند فسفو دی استر در زنجیره دی. ان. ای.گزارش
2 | 0
sis٠١:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٨در بیولوژی : SIS مخفف small intestinal submucosa بافت زیرمخاطی روده کوچکگزارش
5 | 1
submucosa٠١:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠٨بافت زیرمخاطیگزارش
7 | 0
BP٠١:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٠٨مخفف base pair به معنی جفت باز؛ در نوکلئیک اسیدها استفاده میشود.گزارش
7 | 0
dynamic reciprocity٠١:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٨بسته به متن میتوان دو طرفه پویا یا پویای دوطرفه معنی کرد.گزارش
0 | 0
concomitantly١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٣در عین حالگزارش
9 | 0
ECM٠٤:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٨در زیست شناسی سلولی و مهندسی بافت: ECM ماتریکس خارج سلولی - مخفف extracellular matrixگزارش
28 | 0
cross bridge٠٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٧/١٤پل عرضیگزارش
5 | 1
app٠١:١٠ - ١٣٩٦/٠٦/٠٤مخفف applicationگزارش
51 | 1
zero in on٠١:٤٨ - ١٣٩٦/٠٦/٠٣هدف قرار دادن ( با تفنگ یا مسلسل ) - متمرکز شدن برگزارش
16 | 0
gripping١٨:٥١ - ١٣٩٦/٠٥/٢٩very exciting, holding your attentionگزارش
87 | 1
on par٢٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٥/٢٦مساوی - در یک حدگزارش
5 | 0
lead author١٧:١١ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢نویسنده اول، نویسنده اصلی ( در مقالات که معمولا چند نویسنده وجود دارد کسی که بیشترین کار را انجام داده و بیشترین اعتبار را از کار می برد و نام او اول ... گزارش
9 | 0
take the lead١٧:٠٩ - ١٣٩٦/٠٥/٢٢هدایت را به عهده بگیر، پیشگام باش. ( در رقص دونفره هدایت حرکات را به عهده گرفتن که معمولا توسط مرد انجام میشود )گزارش
39 | 1