برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ros

به اندازه هدفت تلاش کن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مدرک. سر نخ ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

2 تا وقتی که به مثال زیر توجه کنید
I'll wait until next week for my grade.
١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

3 من برای نمره ام تا هفته دیگه صبر میکنم ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

4 لذیذ. خوش طعم. خوش مزه
We will have a delicious food at thi restaurant tonight
١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

5 پرتاب کردن
I threw rocks in the lake
١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

6 خیلی بزرگ هم میشه ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

7 آدم و یا شخصی که زنده است ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

8 هزار ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

9 فقط اینو بدون که جای بدیه ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

10 دسبندی که پلیس ها به دزد ها میزنند تا فرار نکنند ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

11 صدا در آوردن ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

12 توضیح دادن ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

13 طرفدار ١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

14 نوعی بازی مانند فوتبال ولی کمی با اون فرق داره
😋👩
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

15 روز بعد از امروز ١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

16 Soon ١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

17 In an opera actors sign words to music ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

18 در دسترس
When something is available you can get, buy or use it
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

19 تعجب آور ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

20 کثیفی ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

21 فصل تابستان ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

22 کارآگاه ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

23 گم‌شدن. ناپدید شده. ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

24 کمتر از
Over :بیشتر از
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

25 منقرض شدن
Endangered animals are in danger of disappearing from the world
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

26 Over means more than ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

27 عصبانیت. دستپاچگی
I always feel nervous when the plane is landing
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

28 کاپیتان غربی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

29 خارج کشور ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

30 دختران یا زنان
Women or girls
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

31 هواپیما
Airplane
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

32 A second pilot ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

33 In or to another country ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

34 Very big ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

35 Things make you smile or laugh ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

36 Stop living in one place and go to live in another ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

37 Very big ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

38 quickly فوری. سریع ١٣٩٧/٠٢/٢٤
|