محمدمهدی

محمدمهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdo١٨:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢١فعل کمکی کامل زمان حال از مصدر to do انجام دادنگزارش
74 | 4
WAS٠٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٧گذشته ( am/is/are )گزارش
175 | 8
hung up١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/١٥گذاشتن، قطع کردن ( تلفن )گزارش
46 | 1