was

/wʌz//wɒz/

معنی: بود
معانی دیگر: (اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد از زمان گذشته ی فعل be) بودم
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

( verb )
• : تعریف: 1st and 3rd person sing. past tense of be.

جمله های نمونه

1. was hitler sane or insane?
آیا هیتلر عاقل بود یا دیوانه ؟

2. was there enough food for everyone?
خوراک به اندازه ی کافی برای همه بود؟

3. "how was the food?" "excellent!"
((غذا چطور بود؟)) ((معرکه !))

4. "reactionary" was the code word which the communists used for their enemies
((مرتجع)) رمزواژه ای بود که کمونیست ها برای مخالفان خود به کار می بردند.

5. abbas was a man of ambition and energy
عباس مردی بلندهمت و پویا بود.

6. abbas was a man of genius
عباس مردی نابغه بود.

7. abbas was wearing dark glasses
عباس عینک تیره زده بود.

8. abbas was well up to the average of his class
عباس با میانگین کلاس خود کاملا برابر بود.

9. afrasiab was rustam's antagonist
افراسیاب هماورد رستم بود.

10. age was darkening his eyes
سالخوردگی چشمهایش را تار می کرد.

11. ahmad was forced to resign
احمد را وادار به استعفا کردند.

12. ahmad was in a sullen mood
اوقات احمد تلخ بود.

13. ahmad was not unmindful of his heavy responsibility
احمد از مسئولیت سنگین خود غافل نبود.

14. ahmad was sent to prison on a trumped-up charge
احمد به خاطر اتهام دروغین به زندان افتاد.

15. ahmad was thrumming a guitar
احمد داشت گیتار می زد.

16. ajami was an honorable judge
عجمی قاضی شریفی بود.

17. alexander was a bold commander
اسکندر سرکرده ی بی باکی بود.

18. ali was a hard worker
علی سختکوش بود.

19. ali was anxious about the health of his son
علی نگران سلامتی پسرش بود.

20. ali was kind toward his subordinates
علی نسبت به زیر دستان خود مهربان بود.

21. ali was particularly chagrined at their refusal to come
علی به خصوص از این دلخور بود که آنها از آمدن خودداری کرده بودند.

22. amirkabir was a great man
امیرکبیر مرد بزرگی بود.

23. amirkabir was one of the apostles of change in iran
امیرکبیر یکی از علمداران تحول در ایران بود.

24. anthropomorphism was one of the characteristics of the ancient roman religion
یکی از ویژگی های دین رومیان باستان انسان انگاری بود.

25. arianne was an image of youthful innocence
آرین نمادی از معصومیت جوانی بود.

26. asghar was taken with pneumonia
اصغر سینه پهلو گرفت.

27. atlanta was the host to the olympics
شهر آتلانتا میزبان مسابقات المپیک بود.

28. beethoven was deaf
بتهوون کر بود.

29. bismarck was the architect of modern germany
بیسمارک بنیانگزار آلمان نوین بود.

30. blood was draining from his wound
خون از زخم او جاری بود.

31. blood was spouting from her mouth and nose
خون از دهان و دماغش فواره می زد.

32. blood was spurting from his head wound
از زخم سر او خون فواره می زد.

33. brian was burbling in his crib
برایان در گهواره اش مشغول بوبو کردن بود.

34. brian was jumping up and down with joy
برایان از خوشی بالا و پایین می جست.

35. calumny was his favorite weapon
حربه ی محبوب او تهمت و افترا بود.

36. cambyses was a fratricide
کمبوجیه برادرکش بود.

37. carelessness was his ruin
بی دقتی مایه ی فنای او شد.

38. cholera was endemic in india and once in a while became epidemic in europe
وبا در هندوستان بوم گیر بود و گاهی در اروپا همه گیر می شد.

39. christ was nailed to a cross
عیسی را به صلیب میخکوب کردند.

40. churchill was a canny politician
چرچیل سیاستمدار زبردستی بود.

41. churchill was determined to draw america into the second world war
چرچیل مصمم بود امریکا را هم به جنگ جهانی دوم بکشاند.

42. commerce was snagged by a lack of foreign exchange
فقدان ارز خارجی بازرگانی را مختل کرد.

43. construction was pressed at feverish speed
ساختمان با سرعت هرچه تمامتر پیگیری شد.

44. conversation was flowing pleasantly
مکالمه به طور دلپذیری پیش می رفت.

45. corruption was rife in many ministries
در بسیاری از وزارت خانه ها فساد رواج داشت.

46. darkness was coming on apace
تاریکی (شب) به سرعت فرا می رسید.

47. david was an apt student
دیوید شاگرد تیزهوشی بود.

48. decision-making was shared by all
تصمیم گیری با مشارکت همه انجام می گرفت.

49. dehkhoda was a forerunner of lexicography in iran
دهخدا پیشگام فرهنگ نویسی در ایران بود.

50. dehkhoda was a good lexicographer
دهخدا فرهنگ نویس خوبی بود.

51. dehkhoda was a pioneer in the art of lexicography
دهخدا در هنر فرهنگ نویسی پیش قدم بود.

52. dehkhoda was the doyen of iranian lexicographers
دهخدا پیش کسوت فرهنگ نویسان ایران بود.

53. descartes was the first person to enunciate the principle of inertia
دکارت اولین کسی بود که اصل ماند (اینرسی) را بیان کرد.

54. distrust was about to destroy their marriage
بدگمانی داشت زناشویی آنها را تباه می کرد.

55. drinking was his ruination
می خواری سبب فلاکت او شد.

56. england was a dependency of the roman empire for a long time
انگلستان مدت ها تابع امپراطوری روم بود.

57. ettala'at was a semiofficial newspaper
اطلاعات یک روزنامه ی نیمه رسمی بود.

58. everyone was afraid of tammerlane's anger
همه از خشم تیمور لنگ می ترسیدند.

59. everyone was prepossessed by her smile
همه مجذوب لبخند او شدند.

60. everything was coasting along smoothly until he started meddling
همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه او شروع کرد به دخالت.

61. everything was peaceful during his watch
در مدت نگهبانی او آرامش کامل برقرار بود.

62. evita was a very successful musical
((اویتا)) نمایش خنیایی بسیار موفقی بود.

63. excitement was pulsing through the whole country
هیجان در سرتاسر کشور موج می زد.

64. faith was the only thing lacking amongst them
یگانه چیزی که در میان آنان وجود نداشت ایمان بود.

65. famine was the dreaded sequel of war
قحطی پی آمد رعب آفرین جنگ بود.

66. farhad was crossed in love
فرهاد در عشق ناکام شد.

67. fear was manifest in her face
ترس از چهره اش می بارید.

68. fencing was a part of german college education
شمشیربازی جزیی از آموزش دانشگاهی آلمان ها بود.

69. ferdowsi was a gifted poet
فردوسی شاعر پر استعدادی بود.

70. fighting was still going on in our city, but elsewhere peace had returned
در شهر ما زد و خورد ادامه داشت ولی در جاهای دیگر آرامش دوباره برقرار شده بود.

مترادف ها

بود (فعل)
was

به انگلیسی

• was is the first and third person singular of the past tense of be.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیبودمعانی متفرقه( اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد از زمان گذش ...بررسی کلمه( verb ) • : تعریف: 1st and 3rd person sing. past tense of be.جمله های نمونه1. was hitler sane or insane? آیا هیتلر عاقل بود یا دیوانه ؟ 2. was there enough food for everyo ...مترادفبود (فعل) wasانگلیسی به انگلیسیwas is the first and third person singular of the past tense of be.

پیشنهاد کاربران

گذشته ( is )
گذشته ( am/is/are )
گذشته ی ( be, is, are, am ) و همچنین به معنی بود و شد
the past tense of be , is , are , am

خسته نباشید😥😪😧🚫
گذشته. I. he. she. it. میشه. Wasو گذشته . . . we. you. they. . میشه were
wasبرا گذشته ی مفرد
و wereبرا گذشته ی جمع
گذشته be:به معنی بودن
Was. . . که برای ضمایر he, she, I, it بکارمیره
Were. . . که برای ضمایرwe, they, youبکارمیره.
قرار داشت
عبارت بود از
was وwere برای گذشته هستند ولی was برای he و she وit و i می اید
بود 🕋🕋
She was absent yesterday
او دیروز غایب بود
Was =
به معنای ( بود )
گذشته is am
گذشته است و برای فاعل های مفرد به کار می رود
- منفی کردن = باید آخر was not اضافه کرد .
سوال کردن =were را به اول جمله می آوریم و بقیه جمله رو می نویسیم
Were =
به معنای ( بودند )
گذشته are
گذشته است و برای فاعل های جمع به کار می رود
- منفی کردن = باید آخر were not اضافه کرد .
سوال کردن = was را به اول جمله می آوریم و بقیه جمله را می نویسیم

تموم شد 🤐🤐
بود. ، . ، . ، . ، . فعل گذشته اول شخص مفرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما