برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Romina_ayta56

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 destroy is the opposite of build
معنیش میشه خراب کردن،ویران کردن
جمله: Two houses were destroyed in the
fire
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

2 معنی سیل در کتاب کانون زبان ایران ریچ 3 ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

3 معنیش میشه مزرعه
چراگاه هم میشه
A large farm with cows,horses and sheep
لایک کنید
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

4 .A structure made of wood ,metal,or wire that is around a piece of land
معنی: نـــرده ، حصــــــــــــــــآر
لایک کنین
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

5 A kind of very thin round cake
معنی فارسی: کیک نازک
همون پنکیک خودمونه که واسه صبحونه یا عصرونه میخوریم
لایک کنید ^_^
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

6 پوست کنــــــدن یک پـــــــــرتـــــــــــقـــــال ١٣٩٨/١١/٠٤
|

7 دزدیدن
بدون اجازه وسایل کســــــــی را برداشتــــــن
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

8 گنده ، عظـــــیم الجثـــــه
.Giant means extremely large
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

9 فکر می کـــــــــنم معنیش همون پاندا باشه ١٣٩٨/١٠/١٩
|

10 عقاب ، چرنده شکاری ١٣٩٨/١٠/١٨
|

11 A large wild animal of the cat family that has yellow fur with black stripes
بـــــــــبر
١٣٩٨/١٠/١٦
|

12 noun=آرامش
adj=آرام ، ساکــــــــــــــــت
١٣٩٨/١٠/١٥
|

13 مــــــــســــــافـــــــــر ١٣٩٨/١٠/١٥
|

14 farer
هم میشه که آبادیس نگفته
١٣٩٨/١٠/١٥
|

15 کار ضروری ، اضطــــراری، اورژانــســـــــــی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

16 وحشی کــه بـیشــــــــتـــــــــــر برای حیوانات به کــــــــــار مـــــــی رود
یا غیر اهــــــــلـــی
١٣٩٨/١٠/١٤
|

17 ويليـآم شكـــــسپــــــير شاهنامه نويس

داستـــان نـــــويس

مـقــــــــالــــه نويس
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

18 در کتاب کانون زبان میشه a conductor is a person who stand in front of an orchestra and direct musicians
معنیش میشه رهــبر ارکـــســتــر، راهنمــــآ
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

19 چند تا معنی میده
نمــــایــش، اجـــرا، بازی کردن
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

20 One of the levels in the school is called a grade
معنیش میشه پایـــه تــحــصـیـلی
یه معنی دیگه هم میده به معنی نمره
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

21 A chorus is a large group of people singing together
در کتاب کانون زبان reach 2
معنیــش مــیـشـه هم سرایان در یک دسـتـه موسـیقـی
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

22 نمــایش ، اجــرا ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

23 یک ســاز قدیمی به نام چــنـگ ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

24 ارگـــ ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

25 سنتور چوبـــی ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 recorder
• There's something wrong with the recorder.
• یه چیزایی توی ضبط مشکل داره
١٣٩٨/١٠/٠٧
|