برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین جمالی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حضوری
face to face meeting = جلسه حضوری
١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

2 با این که خیلی خوب به نظر می رسد....
هنگامی استفاده می شود که چیزی به نوبه خود مناسب، خوب و منطقی به نظر برسد اماچیزهای دیگری نیز وجود داشته باشند ...
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 حواستان باشد ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

4 کاری را انجام دهید که دیگران نیز آن را پس از شما انجام دهند - الگو بودن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

5 جامع تر - کلی تر ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

6 بهتر است که ١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

7 جلب اعتماد ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

8 ایجاد روابط دوستانه بین گروهها ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

9 میشه گفت... ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

10 رخنه کردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

11 نهادینه کردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

12 سامان دادن به کارها ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

13 سر راست ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

14 رُک (بدون توجه به این که ممکن است موجب رنجش دیگران شود) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

15 short period of free time
به زمانهای آزاد کوتاهی که در طول روز به دست می آید گفته می شود. مثلاً: وقتی که پشت خط تلفن فردی منتظریم یا وقتی منتظر نص ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

16 کمد یا کشو اداری ١٣٩٩/٠١/٣١
|

17 همسطح با زاویه دید ١٣٩٩/٠١/٣١
|

18 کازیه ی اسناد یا نامه های دریافتی ١٣٩٩/٠١/٣١
|

19 کازیه ی اسناد یا نامه های ارسالی ١٣٩٩/٠١/٣١
|

20 ثبت وقایع آموزشی، دانش نگار
توضیحات: دانش نگار یک ابزار مدیریتی است که با ثبت تجربه‌های شخصی از آن برای کسب دانش و کمک به یادگیری استفاده می شود.< ...
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

21 گردش آزاد
یک گردش آزاد روزی است که در آن به عموم اجازه داده می شود که از یک مدرسه، دانشگاه و یا موسسات دیگر بازدید کنند تا ببینند که چه شکلی است.
١٣٩٩/٠١/١٩
|

22 شغل کاذب
هنگامی که به فردی نیاز ندارید اما مجبورید او را سر کار نگه دارید.
١٣٩٩/٠١/١٣
|

23 مانع تراشی نکنید. از سر راهش کنار روید.
To stop obstructing or impeding someone; to move out of someone's path
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

24 به عنوان الگو پیش قدم شوید.
سرمشق دیگران شوید.
١٣٩٨/١٢/١٨
|

25 خود شناسی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

26 The greatest compliment that was ever paid me was when one asked me what I thought, and attended to my answer
خوشایندترین برخوردی که تا به حال با ...
١٣٩٨/١٢/١٣
|

27 با دقت - با دقت گوش دادن
attended to my answer
به جواب من با دقت گوش داد.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

28 انتقال دادن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

29 کسی که ترک تحصیل می کند ١٣٩٨/١٢/١١
|