امین جمالی راد

امین جمالی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmorning work١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧a day's work ; a task for a day یک روز کار؛ کاری برای یک روزگزارش
0 | 0
to be clear of١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦to not be touching something, or to be past someone or something به چیزی دست نزدن، یا از کنار کسی یا چیزی رد شدنگزارش
0 | 0
knotted١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠١در هم تنیده - به هم پیچیدهگزارش
0 | 0
thats not١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠١منظور این نیست که . . . نه این که . . .گزارش
0 | 0
further١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠پیش روگزارش
0 | 0
slack time١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠اتلاف وقت، تلف کننده وقتگزارش
0 | 0
block off time١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠وقتی را برای انجام کاری در نظر گرفتنگزارش
0 | 0
discussion paper١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٤a document that puts forward some ideas or opinions that might form the basis of a discussion of a particular topic سندی که ایده ها یا نظراتی را مطرح ... گزارش
0 | 0
take control٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥افسار چیزی را به دست گرفتنگزارش
5 | 0
jump over٢٠:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥سرسری گذشتن یا عبور کردن از چیزیگزارش
5 | 0
towards the end١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٤قبل از پایانگزارش
9 | 0
good١٢:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠١کاربلد ( در مورد انسان )گزارش
7 | 1
square brackets١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٠١کروشهگزارش
9 | 0
take meeting minutes١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠١انشاء جلسه - ثبت صورتجلسه از وظایف منشی جلسه است تا صورتجلسه را تنظیم کند.گزارش
2 | 0
copy up١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠١بازنویسی چیزی به شکلی بهتر یا آراسته ترگزارش
5 | 0
very often١٠:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٢خیلی وقت هاگزارش
30 | 0
face to face٢١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨حضوری face to face meeting = جلسه حضوریگزارش
12 | 0
all very well١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤با این که خیلی خوب به نظر می رسد. . . . هنگامی استفاده می شود که چیزی به نوبه خود مناسب، خوب و منطقی به نظر برسد اماچیزهای دیگری نیز وجود داشته باشن ... گزارش
7 | 0
ensure١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨حواستان باشدگزارش
34 | 1
give a lead١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨کاری را انجام دهید که دیگران نیز آن را پس از شما انجام دهند - الگو بودنگزارش
5 | 0
wider١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠١جامع تر - کلی ترگزارش
41 | 1
it is good to١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠بهتر است کهگزارش
5 | 0
building trust٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢جلب اعتمادگزارش
7 | 0
build bridges١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢ایجاد روابط دوستانه بین گروههاگزارش
7 | 0
it is said that١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٩میشه گفت. . .گزارش
9 | 0
creeping in١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧رخنه کردنگزارش
5 | 0
instil١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٧نهادینه کردنگزارش
23 | 1
getting things done٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١سامان دادن به کارهاگزارش
34 | 1
convenient١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠سر راستگزارش
23 | 0
ruthlessly honest١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢رُک ( بدون توجه به این که ممکن است موجب رنجش دیگران شود )گزارش
5 | 0
odd moments١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨short period of free time به زمانهای آزاد کوتاهی که در طول روز به دست می آید گفته می شود. مثلاً: وقتی که پشت خط تلفن فردی منتظریم یا وقتی منتظر نصب ب ... گزارش
7 | 0
cupboards١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٣١کمد یا کشو اداریگزارش
9 | 1
eye level١٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٣١همسطح با زاویه دیدگزارش
14 | 1
in tray١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٣١کازیه ی اسناد یا نامه های دریافتیگزارش
12 | 0
out tray١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٣١کازیه ی اسناد یا نامه های ارسالیگزارش
5 | 0
learning log٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٦ثبت وقایع آموزشی، دانش نگار توضیحات: دانش نگار یک ابزار مدیریتی است که با ثبت تجربه های شخصی از آن برای کسب دانش و کمک به یادگیری استفاده می شود. گزارش
12 | 0
open day٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٩گردش آزاد یک گردش آزاد روزی است که در آن به عموم اجازه داده می شود که از یک مدرسه، دانشگاه و یا موسسات دیگر بازدید کنند تا ببینند که چه شکلی است.گزارش
21 | 1
sinecure٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٣شغل کاذب هنگامی که به فردی نیاز ندارید اما مجبورید او را سر کار نگه دارید.گزارش
9 | 1
get out of the way١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٨مانع تراشی نکنید. از سر راهش کنار روید. To stop obstructing or impeding someone; to move out of someone's pathگزارش
18 | 0
lead by example١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/١٨به عنوان الگو پیش قدم شوید. سرمشق دیگران شوید.گزارش
23 | 0
self aware١٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/١٣خود شناسیگزارش
9 | 1
compliment١٨:١٥ - ١٣٩٨/١٢/١٣The greatest compliment that was ever paid me was when one asked me what I thought, and attended to my answer خوشایندترین برخوردی که تا به حال با من ... گزارش
16 | 1
attended١٧:٥٨ - ١٣٩٨/١٢/١٣با دقت - با دقت گوش دادن attended to my answer به جواب من با دقت گوش داد.گزارش
12 | 1
passed on١٧:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/١٣انتقال دادنگزارش
18 | 1
school leaver١٥:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/١١کسی که ترک تحصیل می کندگزارش
7 | 1