برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1-گستره ، قلمرو ، محدوده
We would now like to broaden/widen the scope of
the enquiry and look at more general matters

2-مشاهده کردن (و ...
١٣٩٩/١١/٠٤
|

2 برانگیختن ، تحریک کردن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

3 pituitary ١٣٩٩/١٠/٢١
|

4 طرح و نقشه ١٣٩٩/١٠/١٩
|

5 1- تصمیم
2- راه حل
3- تفکیک
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

6 مَناسِک گَُذار اصطلاحی است در مردم‌شناسی. منظور از این اصطلاح، توصیف آداب و رسومی است که در دوران حساس زندگی همچون زایش، بلوغ، پیوستن به گروه تازه و ... ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

7 1- سرحال آمدن - سرحال آوردن (در مورد انسان)
She perked up considerably when her sister arrived

2- جذاب کردن - جذاب شدن ( در موردچیزی)
Th ...
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

8 توضیح دادن و بیان کردن با جزئیات ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

9 شکل چیزی تابع عملکرد آن هست ( شکل هر چیز مرتبط با هدف و عملکرد مورد انتظار آن هست) ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

10 1- صدمه زدن / صدمه دیدن ( با چیز نوک تیز )
2- حرکت سریع رو به جلو / فرو کردن ( با انگشت یا چیز نوک تیز )
3- زخم چاقو / چاقو خوردن / چاقو زدن
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

11 وفاداری و حمایت ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

12 1-طرح و برنامه ریختن برای چیزی
We'll have to think of a pretty good excuse for being late
Luckily, Dan thought of using the wire to pick the l ...
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

13 تفویض مسئولیت و مقام
دادن مسئولیت و مقام
١٣٩٩/٠٨/١٢
|

14 برگشتن ١٣٩٩/٠٨/١١
|

15 رسیدن [به یک مکان] ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

16 شگفت انگیزه - فوق العاده هست ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

17 شگفت انگیزه - فوق العاده هست ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

18 منو متقاعد کردی ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

19 کسی که مدتی از مرگش گذشته ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

20 ترکیب counter با یه کلمه دیگه به معنی مخالف بودن و ضد بودن است پس counter strike میشه ضد حمله ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

21 قدرت نمایی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

22 1- پیچ خوردن( اعضای بدن )
2- جدا کردن
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

23 1- کوشا - مصمم
2- محور (برای درک بهتر به مثال ها توجه کنید)
computer driven کامپیوتر محور
electrically driven vehicle وسیله برق محور (وسیل ...
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

24 1-نیشگون گرفتن (منظور هم نیشگون گرفتن با دست هست و هم اینکه لباس تنگ آدمو نیشگون میگیره)
He pinched his arm
These shoes are too tight, they pin ...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

25 با کسی صحبت کردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

26 این دور و بر ١٣٩٨/٠٩/١١
|

27 این درخواست زیادی است (نشدنی هست) ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

28 هر کاری از دستت بر میاد بکن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

29 هر کاری از دستم بر میاد میکنم ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

30 باهات موافقم ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

31 وحشتناک ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

32 بیهوش ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

33 ۱-قدرت بدنی بالا
۲-حیوان بزرگ
۳-آدم خشن و سرکش
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

34 Keep a low profile
جلب توجه نکردن-خود را از دید مخفی کردن
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

35 متجاوز ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

36 تعظیم کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|