برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ریحانه شاه محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلایای طبیعی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 آتش سوزی گسترده در جنگل ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

3 در معنی اصلی میشه نور پردازی اما برای تعریف بلایای طبیعی میشه رعدوبرق ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 بهمن ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

5 باد بسیار تند این کلمه رو نمیشه بصورت گرد باد معنی کرد چون گردباد میشه tornado ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

6 فوران آتشفشان ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 you bet
• You bet I like her!
• یقین داشته باش ازش خوشم میاد
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|