avalanch


زیست شناسى : بهمن
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

بهمن
مه - بهمن
Noun - countable :
بهمن
توده ی بزرگی از برف، یخ و سنگ که به صورت ناگهانی و با سرعت زیاد و قدرت تخریب فوق العاده، به صورت ناگهانی از روی کوه ها به سمت زمین به حرکت درآمده و در سر راه خود تخریب های زیادی به وجود می آورد.
huge mass of snow comes from mountain
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما