محمدرضی ظریف

محمدرضی ظریف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهned٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٢در بعضی از زبان ها اسم شخص است اما می توان به معنی : شخص جوانی که رفتار بی ادبانه یا پرخاشگر و یا مجرمانه داشته باشه ترجمه کرد. مثال : There were ne ... گزارش
9 | 0
mere٠٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧small or not importantگزارش
39 | 1
boast٠٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥To show you are proved of yourselfگزارش
14 | 1
compassion٠٤:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥فهمیدن این که چه کسی چه حسی داره ممکن در صلاحیت شغل هایی مثل روانشناسی به کار برده شودگزارش
25 | 1
procrastinator٠٦:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣A person who delay doing thingsگزارش
25 | 1
to just fool around١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠it's expression it means not doing anything serious example: I'm just fooling around onlineگزارش
14 | 1
oblige١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠To accept They are happy to oblige.گزارش
14 | 1
rip off٠٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٦cheat - unfairlyگزارش
12 | 1
beat٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠١Do better than they doگزارش
21 | 1
peer٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠مقایسهگزارش
12 | 1
ones١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/١١موارد مثال: N represent the Negative ones N نشان دهنده موارد منفیگزارش
120 | 9
embeddings١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧مُفاد ، معنی ، مفهومگزارش
2 | 1
churn١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧ریزش customers churn predictionگزارش
55 | 6
customers churn prediction١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٦پیش بینی ریزش مشتریانگزارش
5 | 0