شاهرخ یوسف نژاد

شاهرخ یوسف نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsecular٠٩:١٥ - ١٣٩٨/١١/١١دائمیگزارش
5 | 1
phase lock١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤قفل فازیگزارش
2 | 1
state of the art٠٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٠ابر پیشرفتگزارش
7 | 1
backsite١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨پشتیگزارش
5 | 0
intercept١٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥قطع کردن، بریدن، جدا کردن، جلو کسی را گرفتن، حرف کسی را قطع کردنگزارش
34 | 1
cross section١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤پروفیل عرضی - مقطع عرضی ( در مهندسی نقشه برداری )گزارش
12 | 0
biting fingernails١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٤ناخن خوردن ( از حرص یا استرس )گزارش
12 | 0
set fire to١٤:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠Made it start burningگزارش
16 | 0
letdown١٤:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠مایوس کردنگزارش
34 | 1
come in٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٥فروخته شدن، تولید شدنگزارش
64 | 1
down on٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥تازه فهمیدنگزارش
25 | 1
crawl١٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٥خیلی آهسته رفتن ( اتومبیل )گزارش
51 | 2
go fifty fifty١٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٣نصف نصف حساب کردنگزارش
14 | 0
ten to one١٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/١٣به احتمال زیادگزارش
18 | 0
one or two١٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٣کمیگزارش
9 | 0
the other day٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٣اخیراگزارش
44 | 0
live from day to day٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/١٣Live without thinking about what will happen in the futureگزارش
14 | 1
on impulse٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٣یهویی، ناگهانیگزارش
44 | 0
start from scratch٢٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٢از صفر شروع کردنگزارش
30 | 0
too loud for my liking٢١:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/١٢مدنظر من نیستگزارش
9 | 0
grow on٢١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٢Grow on sb:کسی را دوست داشتنگزارش
12 | 1
go off٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٢دوست نداشتن چیزی که قبلا دوست داشتیگزارش
78 | 2
mad about٢١:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٢دوست داشتنگزارش
34 | 1
have got on٢١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٢کاری پیش آمدنگزارش
12 | 1
if need be١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٢اگر ضروری باشهگزارش
14 | 0
call out١٧:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٢صدا زدن، زنگ زدن ( برای کمک )گزارش
46 | 0
break journey١٧:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٢استراحتی به سفر دادنگزارش
16 | 1
مورچه١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٢میهو ( شکاکی )گزارش
16 | 1