برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شاهرخ یوسف نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دائمی ١٣٩٨/١١/١١
|

2 قفل فازی ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

3 ابر پیشرفت ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

4 پشتی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

5 قطع کردن،بریدن،جدا کردن،جلو کسی را گرفتن،حرف کسی را قطع کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

6 پروفیل عرضی-مقطع عرضی(در مهندسی نقشه برداری) ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

7 ناخن خوردن(از حرص یا استرس) ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

8 Made it start burning ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

9 مایوس کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

10 فروخته شدن،تولید شدن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

11 تازه فهمیدن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

12 خیلی آهسته رفتن(اتومبیل) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

13 نصف نصف حساب کردن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

14 به احتمال زیاد ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

15 کمی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

16 اخیرا ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

17 Live without thinking about what will happen in the future ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

18 یهویی،ناگهانی ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

19 از صفر شروع کردن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

20 مدنظر من نیست ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

21 Grow on sb:کسی را دوست داشتن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

22 دوست نداشتن چیزی که قبلا دوست داشتی ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

23 دوست داشتن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

24 کاری پیش آمدن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

25 اگر ضروری باشه ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

26 صدا زدن،زنگ زدن(برای کمک) ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

27 استراحتی به سفر دادن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

28 میهو(شکاکی) ١٣٩٨/٠٦/١٢
|