balanced diet

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. A balanced diet provides nutrition for your body.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل مواد غذایی برای بدن شما فراهم می کند
[ترجمه گوگل]رژیم متعادل بدن شما را تغذیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is important to eat a balanced diet.
[ترجمه nooshin] داشتن رژیمی متعادل مهم است.
|
[ترجمه ترگمان]خوردن یک رژیم متعادل مهم است
[ترجمه گوگل]مهم است که یک رژیم متعادل بخورید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Experts agree that a balanced diet is the key to great health.
[ترجمه ترگمان]متخصصان معتقدند که رژیم غذایی متعادل، کلید سلامتی بزرگ است
[ترجمه گوگل]کارشناسان معتقدند که یک رژیم متعادل کلید سلامت عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you have a balanced diet, you are getting all the vitamins you need.
[ترجمه ترگمان]اگر رژیم غذایی متعادل داشته باشید، تمام the که نیاز دارید را دریافت می کنید
[ترجمه گوگل]اگر رژیم متعادل داشته باشید، تمام ویتامین هایی را که نیاز دارید دریافت می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She stressed the importance of a balanced diet.
[ترجمه ترگمان]او بر اهمیت رژیم متعادل تاکید کرد
[ترجمه گوگل]او بر اهمیت یک رژیم متعادل تأکید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A balanced diet is essential for healthy growth.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل برای رشد سالم ضروری است
[ترجمه گوگل]یک رژیم متعادل برای رشد سالم ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It affects us directly - a balanced diet means we have the necessary energy to carry on living life to the full.
[ترجمه ترگمان]این امر به طور مستقیم بر ما تاثیر می گذارد - یک رژیم متعادل به این معنی است که ما انرژی لازم برای ادامه حیات زنده را داریم
[ترجمه گوگل]این به طور مستقیم ما را تحت تاثیر قرار می دهد: یک رژیم متعادل به این معنی است که ما انرژی لازم برای زندگی کامل زندگی را داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A balanced diet promotes good health and normal development.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل، سلامت خوب و رشد طبیعی را ترویج می دهد
[ترجمه گوگل]یک رژیم متعادل موجب سلامت و توسعه طبیعی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A balanced diet and daily physical exercise are the keys to a healthy lifestyle.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل و تمرینات فیزیکی روزانه کلید سبک زندگی سالم است
[ترجمه گوگل]یک رژیم متعادل و ورزش فیزیکی روزانه کلیدی برای یک شیوه زندگی سالم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The secret to a longer life is a balanced diet and regular exercise.
[ترجمه ترگمان]راز زندگی طولانی تر، رژیم غذایی متعادل و ورزش منظم است
[ترجمه گوگل]راز زندگی طولانی تر رژیم متعادل و ورزش منظم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. In order to have a balanced diet, it's important to have a set number of units from each group each day.
[ترجمه ترگمان]به منظور داشتن یک رژیم متعادل، داشتن مجموعه ای از واحدها از هر گروه در هر روز مهم است
[ترجمه گوگل]برای داشتن یک رژیم متعادل، مهم است که تعداد معینی از واحدهای هر گروه در هر روز داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A balanced diet includes foods from all the food groups.
[ترجمه ترگمان]یک رژیم متعادل شامل غذاهایی از همه گروه های غذایی است
[ترجمه گوگل]یک رژیم متعادل شامل غذاها از همه گروههای غذایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. And very few people eat a healthy, balanced diet.
[ترجمه ترگمان]و افراد بسیار کمی رژیم غذایی متعادل و متعادل را می خورند
[ترجمه گوگل]و تعداد کمی از مردم یک رژیم سالم و متعادل را می خورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The preparation of food can limit a balanced diet.
[ترجمه ترگمان]تهیه غذا می تواند یک رژیم متعادل را محدود کند
[ترجمه گوگل]آماده سازی غذا می تواند یک رژیم متعادل را محدود کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Food is an important part of a balanced diet. Fran Lebowitz
[ترجمه ترگمان]غذا بخش مهمی از رژیم غذایی متعادل است فرانی lebowitz
[ترجمه گوگل]غذا بخش مهمی از یک رژیم متعادل است  فرانک لوبویتز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• eating habit that includes getting a proper proportion of all the food groups and vitamins

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. A balanced diet provides nutrition for your body. [ترجمه ترگمان] یک رژیم متعادل مواد غذایی بر ...انگلیسی به انگلیسیeating habit that includes getting a proper proportion of all the food groups and vitamins
معنی balanced diet، مفهوم balanced diet، تعریف balanced diet، معرفی balanced diet، balanced diet چیست، balanced diet یعنی چی، balanced diet یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف b، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف b، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف b
کلمه بعدی: balanced difference
اشتباه تایپی: ذشمشدزثی یهثف
آوا: /بلنکد دایت/
عکس balanced diet : در گوگل

پیشنهاد کاربران

رژیم متعادل
تعادل، توازن
رژیم غذایی متناسب و متعادل
غذای به اندازه و مناسب
رژیم غذایی.
این رژیم دارای میوه وسبزیجات است
رژیم متعادل که ترکیبی از انواع و مقدار صحیح مصرف غذا است. ( رژیم غذایی متعادل )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما