برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پروانه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انداختن ودور کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

2 درست کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

3 شریک شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

4 انعکاس صدا ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

5 have cold ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

6 حق رای دادن ١٣٩٨/٠٣/١٢
|