نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١