پویا بهاروند

پویا بهاروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcheck in١٧:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٢انجام پذیرش در هتلگزارش
154 | 7
check the passport١٧:٣٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٢برسی گذر نامهگزارش
94 | 4
buy a ticket١٧:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٢خریدن بلیط گزارش
133 | 6
a shy girl١٧:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٢یک دختر خجالتی گزارش
179 | 3
a lazy person١٧:٢٥ - ١٣٩٦/١٠/٢٢شخص تنبلگزارش
177 | 2