دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٣٠٢
لایک
لایک
٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

( یکی از هزاران مورد که ) می شود نام برد ( این یکی از موارد متعددی است که ) شما می توانید نام ببرید

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

یک مشت کلمات قلمبه سلمبه آش شله قلمکاری از کلمات قلمبه سلمبه معجونی از کلمات پیچیده After due examination , awarded him a small alphabet soup of acad ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

شخص :عنصر مامطلوب ( آدم نخاله ) the deportation of undesirable aliens اخراج عناصر نامطلوب بیگانه از کشور ( خارجیان ناخواسته ) Liverpool was notorio ...

دیدگاه
٢

قدرتی که باید ( به عنوان یک رقیب، تهدید، مخالف ) جدی گرفته شود Barcelona will be a force to be reckoned with this season. بارسلونا ( به عنوان یک رقی ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

( صدا، لحن ) یکنواخت و بی احساس که انگار همه چیز عادی ه که انگار هیچ فرقی برات نمیکنه Jan was surprisingly matter - of - fact about her divorce جنت ب ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
He quickly outlined his lecture for us.
دیدگاه
١

اوبه سرعت تیتر وار بیان کرد سخنرانی اش را برای ما

تاریخ
١ سال پیش
متن
the custom of shaking hands
دیدگاه
٠

سنت قدیمی دست دادن

تاریخ
١ سال پیش
متن
You shouldn't make a practice of borrowing money.
دیدگاه

شما نباید یک رویه درست کنید از پول قرض گرفتن. ( نباید عادت کنید )

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.