موناسياح

موناسياح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtoxicosis١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦مسمومیت سمیت ایجاد مسمومیتگزارش
0 | 0
sporulate٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥تولید هاگ، هاگزاییگزارش
5 | 0
antibiosis١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥همزیستی بین دو موجود که برای یکی سود وبرای دیگری زیان بخش استگزارش
0 | 0
sowing١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥کاشتگزارش
12 | 0
jowar١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥سورگومگزارش
0 | 0
earthing١٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥زمین گیر کردن اتصال به زمینگزارش
5 | 0
channelize١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥سوق دادنگزارش
0 | 0
strengthener١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥تقویت کنندهگزارش
0 | 0
noncorrosive١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤زنگ نمیزند، خورده نمیشودگزارش
0 | 0
filamentous١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤رشته ای، میله ای مثلاً: Filamentous fungiگزارش
5 | 0
distilled water٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣آب مقطر ، purified waterگزارش
14 | 0
confocal٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣هم کانون ، دارای مرکز تمرکز یکسانگزارش
0 | 0
rinsing١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣شستشوگزارش
9 | 0
sequester١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣جدا کنندهگزارش
7 | 1
desication١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣خشک شدنگزارش
0 | 0
adhesion١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣چسبندگیگزارش
14 | 1
preferential٢٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢ترجیحیگزارش
9 | 0
diurnal١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢روزانهگزارش
2 | 0
paddy١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢مزارع شالیکاری، شالیزارگزارش
7 | 0
redox١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢Oxidation reduction:اکسیداسیون واحیاگزارش
12 | 0
monomer١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢مونومر ( ترکیبات شیمیایی ساده با وزن مولکولی کم که میتوانند پلیمریزه شوندگزارش
2 | 0
pollinator١٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢گرده افشان ( حشراتی که عمل گرده افشانی را انجام میدهندیا عوامل غیرزیستی مثل باد )گزارش
5 | 0
pericarp١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢١منظور دیواره ی میوه یعنی بخشی که دور دانه ( بذر ) است میباشدگزارش
5 | 0
spindly١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢١دراز وباریک مانند دوکگزارش
2 | 0
fluorescent١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢١دارای تشعشعگزارش
5 | 1
intercalary٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠معنای دیگر intercalary به معنی فی مابین، واقع در، آنچه بین دوقسمت دیگر نشانده یا قرار گرفته باشد ونظر قبلی خودم در مورد intercalary merisyem را تصحیح ... گزارش
2 | 0
expansin٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠Expansin is cell wall protein that cause wall loosening in acidic consitionsگزارش
5 | 0
vernalization١٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩ازنظر علم کشاورزی vernalization به نیاز به دماهای پایین برای گلدهی در گونه های خاص گفته میشودگزارش
2 | 0
stratification١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٩در دانش کشاورزی منظور ازstratification نیاز به دماهای پایین ( cold temperatures ) برای جوانه زنی بذرهای خاص است.گزارش
18 | 0
bolting١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٩internode elongation طویل شدن ساقهگزارش
2 | 0
petiole١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩دمبرگگزارش
2 | 0
etiolation١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٩اتیوله شدن یا پدیده ی ازدست دادن رنگ در گیاهان به دلیل محروم بودن از نور خورشیدگزارش
0 | 0
provide that١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٩به شرطی کهگزارش
9 | 0
bioassay١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٨روش های سنجش زیستی ( اندازه گیری عملکرد زیستی یک ماده به وسیله ی آزمایش تاثیر آن روی رشد یک موجود زنده )گزارش
5 | 0
bending١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٨خم شدن گزارش
9 | 1
constraining١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٨محدود کنندهگزارش
12 | 0
intercalary٠٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٨اضافی، intercalary meristemگزارش
2 | 0
internodal٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٨میان گرهی ( منطقه ی بین دو گره روی ساقه )گزارش
2 | 0
rosette٢٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧گیاهان روزت ، به گیاهانی بارشد بوته ای گفته میشودگزارش
2 | 0
predominate٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧مسلط بودن یا شدن، چیره شدن ، غالب شدنگزارش
14 | 0
purify٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧خالص سازیگزارش
9 | 1
ascribe٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٧نسبت دادن، منتسب کردنگزارش
25 | 0
finer١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ظریف تر For example:finer flowersگزارش
12 | 0
unexploited١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٥به کار گرفته نشده ، بهره برداری نشدهگزارش
2 | 0
elicitor٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥عامل استخراج کنندهگزارش
7 | 0
cation١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٤یون با بار مثبت برعکس آن آنیون استگزارش
2 | 0
proactive١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٣پیش فعال که متضاد آن retroactive استگزارش
5 | 0
retroactive١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣پس فعالیگزارش
5 | 0
parthenocarpy١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣بکرزاییگزارش
2 | 0
plague١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣گریبانگیرگزارش
16 | 0