برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

موناسياح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در كشاورزي به معني ريزش (برگ)هم هست ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

2 قطع كردن
بريدن
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

3 در كشاورزي به كود گياهي گفته ميشود ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

4 بستن
انعقاد
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

5 چوبي شدن ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

6 در فهرست نوشتن،فهرست كردن ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

7 مخلص كلام ١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

8 مسموميت
سميت
ايجاد مسموميت
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

9 توليد هاگ،هاگزايي ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

10 همزيستي بين دو موجود كه براي يكي سود وبراي ديگري زيان بخش است ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

11 كاشت ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

12 سورگوم ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

13 زمين گير كردن
اتصال به زمين
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

14 سوق دادن ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

15 تقويت كننده ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

16 زنگ نميزند،خورده نميشود ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

17 رشته اي،ميله اي مثلاً:
Filamentous fungi
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

18 آب مقطر ،purified water ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

19 هم كانون ،داراي مركز تمركز يكسان ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

20 شستشو ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

21 جدا كننده ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

22 خشك شدن ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

23 چسبندگي ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

24 ترجيحي ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

25 روزانه ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

26 مزارع شاليكاري، شاليزار ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

27 Oxidation reduction:اكسيداسيون واحيا ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

28 مونومر(تركيبات شيميايي ساده با وزن مولكولي كم كه ميتوانند پليمريزه شوند ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

29 گرده افشان (حشراتي كه عمل گرده افشاني را انجام ميدهنديا عوامل غيرزيستي مثل باد ) ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

30 منظور ديواره ي ميوه يعني بخشي كه دور دانه (بذر)است ميباشد ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

31 دراز وباريك
مانند دوك
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

32 داراي تشعشع ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

33 معناي ديگر intercalary به معني في مابين،واقع در،آنچه بين دوقسمت ديگر نشانده يا قرار گرفته باشد
ونظر قبلي خودم در مورد intercalary merisyem را تصحي ...
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

34 Expansin is cell wall protein that cause wall loosening in acidic consitions ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

35 ازنظر علم كشاورزي vernalization به نياز به دماهاي پايين براي گلدهي در گونه هاي خاص گفته ميشود ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

36 در دانش كشاورزي منظور ازstratification نياز به دماهاي پايين(cold temperatures )براي جوانه زني بذرهاي خاص است. ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

37 internode elongation
طويل شدن ساقه
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

38 دمبرگ ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

39 اتيوله شدن يا پديده ي ازدست دادن رنگ در گياهان به دليل محروم بودن از نور خورشيد ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

40 به شرطي كه ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

41 روش هاي سنجش زيستي(اندازه گيري عملكرد زيستي يك ماده به وسيله ي آزمايش تاثير آن روي رشد يك موجود زنده) ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

42 خم شدن

١٤٠٠/٠٢/١٨
|

43 محدود كننده ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

44 اضافي،intercalary meristem ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

45 ميان گرهي (منطقه ي بين دو گره روي ساقه) ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

46 گياهان روزت ،به گياهاني بارشد بوته اي گفته ميشود ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

47 مسلط بودن يا شدن،چيره شدن ،غالب شدن ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

48 خالص سازي ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

49 نسبت دادن،منتسب كردن ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

50 ظريف تر
For example:finer flowers
١٤٠٠/٠٢/١٧
|