امتیاز‌های Fatemeh

بازدید
١٨
امتیاز کل
١,٥٨٨
کل مدال ها
٢٥
طلا
٠
نقره
٧
برنز
١٨
١٦٠
×
١٠
=
١,٦٠٠
٣٠
×
=
-٦٠
١٧
×
٢
=
٣٤
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١,٥٨٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٥٧
×
١٠
=
١,٥٧٠
٢٩
×
=
-٥٨
١٧
×
٢
=
٣٤
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١,٥٤٥

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣